Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FN.271.1.2024 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz konsultacji dla rodziców i dzieci, także w formie zdalnej, w ramach wspólnej platformy – Centrum dla Rodzin

Deadlines:
Published : 23-01-2024 14:49:00
Placing offers : 05-02-2024 10:00:00
Offers opening : 05-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.85 2024-01-23 14:49:00 Proceeding
02. Specyfikacja Warunków Zamówienia.zip zip 1505.65 2024-01-23 15:04:19 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 229.14 2024-02-05 11:23:18 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 127.23 2024-02-08 15:52:00 Public message

Announcements

2024-02-19 10:15 Krzysztof Kaciunka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie art. 260 w związku z art. 255 pkt 6 i 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję o unieważnieniu
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz konsultacji dla
rodziców i dzieci, także w formie zdalnej, w ramach wspólnej platformy – Centrum dla Rodzin”.

Uzasadnienie faktyczne:
Z przyczyn technicznych, leżących po stronie Zamawiającego, postępowanie obarczone jest niemożliwą
do usunięcia wadą polegającą na braku publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia
publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych (e-zamówienia). Mając powyższe na uwadze uznać
należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem
prawnym.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2024-02-08 15:52 Krzysztof Kaciunka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-02-06 15:09 Krzysztof Kaciunka Zamawiający informuje, że wycofuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ musi dokonać czynności uzupełniających przed wyborem najkorzystniejszej oferty
2024-02-06 14:34 Krzysztof Kaciunka The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-05 11:23 Krzysztof Kaciunka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-05 10:00 Buyer message Część 1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu umiejętności stawiania granic, dobrej komunikacji, umiejętności regulowania swoich emocji - 52.000 zł brutto,
Część 2. Warsztaty i spotkania szkoleniowe dla rodziców w zakresie komunikacji, budowania relacji, zagrożeń związanych z bullyingiem, pomagające budować prawidłowe interakcje wewnątrzrodzinne i zmniejszające ryzyko zachowań przemocowych- 80.000 zł brutto,
Część 3. Zdalne warsztaty oraz zdalne konsultacje indywidualne wspierające rodziców osób niepełnosprawnych lub neuroatypowych - 24.000 zł brutto,
Część 4. Zdalne warsztaty i spotkania edukacyjne z zakresu prawidłowej komunikacji, budowania prawidłowych relacji i umiejętności stawiania granic dla kobiet - 40.000 zł brutto.
2024-02-01 13:38 Krzysztof Kaciunka Zamawiający informuje, że w przypadku zapisu "Kryterium „Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” (N) - Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą deklaracji zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych" wymóg dotyczy zatrudnienia trenera/specjalisty wykonującego bezpośrednio przedmiot zamówienia.
2024-02-01 09:18 Krzysztof Kaciunka Zamawiający informuje, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części I, II, III i IV pojawiła się rozbieżność w zakresie przedstawienia tematyki szkolenia, scenariusza zajęć i warsztatów. W rubryce "Zakres merytoryczny warsztatów" zamawiający wymaga złożenia powyższej dokumentacji do oferty, a w rubryce "Podział zadań" zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia danej dokumentacji przed podpisaniem umowy.

Zamawiający informuje, że tematyka szkoleń, scenariusz zajęć i warsztatów powinny zostać przedstawione tylko przed podpisaniem umowy.
2024-01-23 15:05 Krzysztof Kaciunka Zamawiający informuje, że dokonał sformatowania zawartości załącznika 02. Specyfikacja Warunków Zamówienia.zip - nie dokonano żadnych zmian w treści załączników.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 863