Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-1/2024 Dostawa leków ogólnych oraz programowych

Deadlines:
Published : 23-01-2024 12:35:00
Placing offers : 27-02-2024 09:00:00
Offers opening : 27-02-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 420.07 2024-01-23 12:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 570.29 2024-01-23 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 81.79 2024-01-23 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 48 2024-01-23 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 29 2024-01-23 12:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 29 2024-01-23 12:35:00 Proceeding
2024-OJS016-045137-pl.pdf pdf 2729.06 2024-01-23 12:37:27 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 66.5 2024-01-23 13:52:42 Proceeding
Załącznik Nr 1A - Formularz asortymentowo - cenowy.xls xls 55 2024-01-23 13:52:42 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-1-2024.pdf pdf 786.33 2024-02-16 12:13:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_1_2024.pdf pdf 476.83 2024-02-27 10:20:58 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 1626.86 2024-02-27 10:20:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_1_2024.pdf pdf 433.31 2024-03-12 12:24:36 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-1-2024.pdf pdf 185.59 2024-02-27 09:00:00 Public message

Announcements

2024-03-12 12:24 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-27 10:20 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2024-02-27 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-1-2024

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-02-16 12:13 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia do SWZ (1)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1450