Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/FZ/2024 Zapytanie o cenę na dostawę naczyń wzbiorczych

Deadlines:
Published : 17-01-2024 09:02:00
Placing offers : 30-01-2024 09:01:00
Offers opening : 30-01-2024 09:06:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w trybie Zapytania o cenę – badanie rynku, zaprasza do złożenia oferty na wybrane naczynia przeponowe wymienione w załączniku. Otrzymane oferty pozwolą Państwa firmę umieścić na „Liście Dostawców/Wykonawców”.

 Wykonawcom z „Listy Dostawców/Wykonawców” oferującym w chwili zamawiania (zakupu) najkorzystniejsze warunki dostawy uwzględniające cenę, dostępność materiału, termin realizacji, jakość i koszt dostawy będą udzielane zamówienia (dokonywane zakupy) w pierwszej kolejności.

Zamawiający może korzystać z innych dostawców.

Do wyceny materiałów należy dodatkowo podać następujące informacje:

1.       Termin gwarancji na oferowany materiał.

2.       Proponowany termin płatności.

3.       Deklarowany termin realizacji zamówienia.

4.       Czas ważności proponowanych cen (min. 6 miesiące).

5.       Określenie producenta proponowanych materiałów.

6.       Deklaracje czy zamówiony materiał zostanie nieodpłatnie dostarczony do magazynu KPEC w Bydgoszczy przy

       ul. Ks. J. Schulza 5.

7.       Czy firma posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO.

8.       Imię i nazwisko osoby do kontaktów oraz nr telefonu, fax-u i adresu e‑mail.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty cenowej naczynia wzbiorcze 2023.docx docx 36.38 2024-01-17 09:02:00 Proceeding
Pismo do Formularza Oferty Cenowej 2024 zbiorniki.doc doc 33 2024-01-17 09:02:00 Proceeding
Wynik postępowania 2024.pdf pdf 309.1 2024-02-26 08:54:18 Public message

Announcements

2024-02-26 08:54 Bartosz Trzeciakowski Wynik postępowania w załączniku

Wynik postępowania 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 502