Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/PALIWA/2024 „Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i autogazu dla potrzeb pojazdów PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Drezdenku na okres 12 miesięcy”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 11-01-2024 15:43:00
Placing offers : 19-01-2024 10:00:00
Offers opening : 19-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ paliwa podpisany.pdf pdf 481.57 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 38.51 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 13.13 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 46.89 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 30.93 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 23.47 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.91 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.74 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08dc12af-a13a-6e2d-1992-c3001139fd98-3.pdf pdf 158.78 2024-01-11 15:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z podpisem.pdf pdf 193.5 2024-01-16 12:13:13 Public message
Zmiana Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 48.92 2024-01-16 12:13:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 133.12 2024-01-19 10:50:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze z podpisem.pdf pdf 140.11 2024-01-24 10:32:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08dc288d-c5c9-a1bf-d64c-1800110f3a59.pdf pdf 66.83 2024-02-08 11:20:44 Public message

Announcements

2024-02-08 11:20 Aleksandra Adamska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-24 10:32 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-19 10:50 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-19 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 534 321,00 PLN.
2024-01-16 12:13 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytania oraz odpowiedzi oraz zmianę załącznika nr 2 do SWZ (umowa).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana Załącznik nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331