Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprzedaż rur stalowych czarnych pochodzących z demontażu sieci ciepłowniczej - 02/FZ/2024.

Deadlines:
Published : 11-01-2024 08:23:00
Placing offers : 31-01-2024 14:00:00
Offers opening : 31-01-2024 14:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie wewnętrznego regulaminu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż rur stalowych czarnych z demontażu.


 Do zbycia przeznaczone są rury stalowe czarne o średnicach:


·         dn 500; ilość ok. 295,30 mb;

·         dn 250; ilość ok. 891,30 mb;
W/w rury z demontażu występują w odcinkach od ok. 3,5 do 12,00 mb. 


I. Kryterium oceny oferty.

Kryterium wyboru stanowi najwyższa oferowana cena jednostkowa netto za 1 mb rury.


II. Oferty częściowe.

Dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych na każdą pozycję oddzielnie. Sprzedający nie przewiduje możliwości złożenia oferty nabycia rur czarnych z demontażu w ilości mniejszej niż wykazanej w formularzu ofertowym.

III. Termin związania ofertą oraz formalności związane ze złożeniem oferty.


 1. Nabywcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Po weryfikacji złożonych ofert, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywców o wybraniu najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych pozycji oraz o terminie wystawienia faktury.

IV. Informacje dodatkowe.

Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej (wg załączonego wzoru) mają możliwość dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Składowane rury przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na terenie Ciepłowni Białe Błota KPEC Spółka z o.o., mieszczącej się w Białych Błotach, przy ul. Betonowej 6, od dnia 17.01.2024r. do 24.01.2024r. w godz. 8.00-14.00.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w kancelarii KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy lub przesłać pocztą na adres spółki tj. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz do dnia 31.01.2024 r. do godz. 14.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup rur z demontażu”.

Ofertę w formie elektronicznej, wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem „Formularz - Oferta” dostępnego na www.platformazakupowa.pl, w miejscu publikacji ogłoszenia.

VI. Warunki płatności.

Oferent który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie obciążony fakturą VAT z terminem płatności 14 dni. Należność za zakupione rury należy wpłacić przed odebraniem przedmiotu sprzedaży. Nie dokonanie zapłaty w terminie spowoduje naliczenie karnych odsetek stosownie do obowiązujących przepisów. Podstawą wydania przedmiotu sprzedaży będzie okazanie dowodu wpłaty na konto KPEC Spółka z o.o. wskazane na fakturze. Własność rur z demontażu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty i odbioru rur.

VII. Termin i sposób wykonania przedmiotu sprzedaży.

 1. Odbiór rur z demontażu powinien nastąpić po opłaceniu faktury VAT nie później jednak niż 30 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Koszty związane z nabyciem rur, w tym koszt załadunku i transport rur w całości pokrywa Kupujący.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Kupujący zobowiązuje się wykonać prace związane z realizacją przedmiotu sprzedaży z należytą starannością, przy zachowaniu technicznych i jakościowych standardów wymaganych w tego typu pracach oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.
 2. Do Formularza – Oferty załączyć należy aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do nich.
 3. Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym „Formularz – Oferta”, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje również przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 4. Brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego na „Formularzu – oferta” lub na innych wymaganych dokumentach spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Oferta niekompletna bądź nie zawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności Formularza – Oferty, zostanie odrzucona.
 6. Ogłaszający sprzedaż ofertową zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych rur. Zakupione rury czarne z demontażu nie podlegają reklamacji.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu z Nabywcą:

Dariusz Warżała       e-mail zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl


Jakub Radzimiński  e-mail zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub Pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4 Ogłoszenie w internecie rury z demontażu.doc doc 46.5 2024-01-11 08:23:00 Proceeding
3 Formularz ofertowy rury z demontażu.doc doc 50.5 2024-01-11 08:23:00 Proceeding
Wynik postępowania.pdf pdf 190.05 2024-02-06 12:25:19 Public message

Announcements

2024-02-06 12:25 Jakub Radzimiński W dniu 06.02.2024 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku:

Wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rura czarna z demontażu dn 500 - 295.3 m - (0)
2 Rura czarna z demontażu dn 250 - 891.3 m - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do nich. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520