Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.270.7.2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Deadlines:
Published : 13-12-2023 13:47:00
Placing offers : 03-01-2024 08:00:00
Offers opening : 03-01-2024 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 70.54 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 341.82 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 175.37 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - Wykaz punktów poboru energii.xlsx xlsx 16.72 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 39.58 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 68 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 18.89 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 38.43 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 38.02 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 244.9 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Regulamin korzystania z platformy.pdf pdf 210.22 2023-12-13 13:47:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1-6 postępowanie - zakup energii RDLP w Gdańsku.pdf pdf 161.42 2023-12-21 11:38:02 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 155.67 2024-01-03 11:44:59 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - str.int.pdf pdf 140.56 2024-01-19 08:45:56 Public message

Announcements

2024-01-19 08:45 Anna Dyczewska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2024-01-03 11:44 Anna Dyczewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-01-03 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 172 200,00 zł brutto.
2023-12-21 11:38 Marek Reiter Odpowiedzi na pytania 1-6

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 643