Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/odpady_transport/2023 „Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do ZUO i J&B Bobrówko”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 08-12-2023 10:34:00
Placing offers : 19-12-2023 10:00:00
Offers opening : 19-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z podpisem.pdf pdf 467.82 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 528.5 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx docx 37.56 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 Pzp.docx docx 29.29 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.32 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.7 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz pojazdów.doc doc 48 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 41 2023-12-08 10:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_08dbf7cb-3e07-1cdc-25c8-e80012bf651c-1.pdf pdf 161.52 2023-12-08 10:34:33 Proceeding
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 312.54 2023-12-19 10:33:13 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty E. Sywiec.pdf pdf 138.3 2023-12-27 14:35:54 Public message
ogłoszenie o wyniku 08dc0de1-9a29-2c7a-1992-c3001139ead6.pdf pdf 67.81 2024-01-05 12:37:42 Public message

Announcements

2024-01-05 12:37 Aleksandra Adamska Ogłoszenie o wyniku

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-27 14:35 Aleksandra Adamska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-19 10:33 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 569 222,64 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 217