Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.GR.271.32.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, po opakowaniach z papieru i tektury, zużytych tonerów oraz dzierżawa pojemników do gromadzenia tych odpadów w 2024 r. wraz z wyposażeniem w worki do segregacji odpadów pojemników na tego rodzaju odpady

Michał Kaczmarek
Gmina Bledzew
Deadlines:
Published : 01-12-2023 09:24:00
Placing offers : 12-12-2023 09:00:00
Offers opening : 12-12-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn. „odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, po opakowaniach z papieru i tektury, zużytych tonerów oraz dzierżawa pojemników do gromadzenia tych odpadów w 2024 r. wraz z wyposażeniem w worki do segregacji odpadów pojemników na tego rodzaju odpady oraz załadunek i odbiór odpadów zebranych w budynku Urzędu Gminy Bledzew, które znajdują się w pomieszczeniach piwnicznych tego budynku i gromadzone są w sposób luźny oraz w workach, kartonach itp.”

 1.    Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiotowe środki dowodowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania pn. OPZ

Termin realizacji – 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

2.    Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z procedury oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

¾    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Bledzew w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania i transportu odpadów.

¾    zdolności technicznej lub zawodowej –

Wykonawca przystępując do wykonania niniejszego zadania winien dysponować sprzętem w zakresie niezbędnym do wykonania usługi:

- co najmniej dwa samochody bezpyłowe przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych,

- co najmniej jeden samochód przeznaczony do zbierania odpadów segregowanych.

 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

3.    Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ich ceny

Cena – waga 100 %

 Ocena ofert odbywać się będzie na podstawie zaoferowanej ceny realizacji usługi za 1 Mg.

4.    Opis sposobu przyznawania punktacji w ramach danego kryterium oceny ofert i wykaz przedmiotowych środków dowodowych na ich potwierdzenie.

Zamawiający przyzna punkty wg kryterium ceny dla każdej lokalizacji oddzielnie wg. wzoru:

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt

cena oferty ocenianej brutto

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

5.    Miejsce i forma złożenia oferty

Wykonawca winien złożyć ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

6.    Istotne postanowienia umowy albo wzór umowy, jeżeli umowa jest wymagana.

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7.    Postanowienia dotyczące możliwości negocjacji z wykonawcami ze wskazaniem, w jakim zakresie prowadzone będą negocjacje, ile przewiduje się tur negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji.

8.    Inne istotne dla zamówienia dokumenty.

Brak.

 

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia, zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 94 743 66 24.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 158.82 2023-12-01 09:24:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 129.06 2023-12-01 09:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena Cena za odbieranie i transport 1Mg zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz za dzierżawę pojemników 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3326 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Bledzew w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania i transportu odpadów - Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Wykonawca winien wpisać "Spełniam" (0)
3 Wykonawca przystępując do wykonania niniejszego zadania winien dysponować sprzętem w zakresie niezbędnym do wykonania usługi: - co najmniej dwa samochody bezpyłowe przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych, - co najmniej jeden samochód przeznaczony do zbierania odpadów segregowanych. - Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Wykonawca winien wpisać "Spełniam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 214