Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-41/2023 Dostawa leków programowych

Deadlines:
Published : 23-11-2023 13:05:00
Placing offers : 10-01-2024 09:00:00
Offers opening : 10-01-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1572.85 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 570.42 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 38.5 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 66.5 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 84.46 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 48 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 29 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 29 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 420.06 2023-11-23 13:05:00 Proceeding
zmiana treści SWZ z dn. 19.12.2023 r..pdf pdf 417.99 2023-12-19 11:04:35 Public message
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz cenowy - modyfikacja w zakresie Pak. II.xls xls 32 2023-12-19 11:04:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 824.2 2023-12-19 11:04:35 Public message
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 652.54 2023-12-27 12:53:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_41_2023.pdf pdf 442.73 2024-01-10 10:01:07 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 580.34 2024-01-10 10:01:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_41_2023.pdf pdf 412.6 2024-01-16 09:45:11 Public message
2024-OJS035-00102789-pl.pdf pdf 88.18 2024-02-19 11:33:43 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-41-2023.pdf pdf 183.29 2024-01-10 09:00:00 Public message

Announcements

2024-02-19 11:33 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DZP-41/2023

2024-OJS035-00102789 [...].pdf

2024-01-16 09:45 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-41/2023

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-10 10:01 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2024-01-10 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP - 41/2023

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-12-27 12:53 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-12-19 11:04 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
Zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załacznik Nr 1 do SW [...].xls

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727