Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/11/2023 Świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lędziny.

Krzysztof Olender
EKOREC Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-11-2023 09:52:00
Placing offers : 19-12-2023 10:00:00
Offers opening : 19-12-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Enotice ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.45 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Formularz oferty - zał. 2.pdf pdf 108.32 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 1324.06 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - zał 1.pdf pdf 142.65 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Ośw. grupa kapitałowa - zał. 3.pdf pdf 36.04 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Ośw. o aktualności - zał. 5.pdf pdf 26.03 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
SWZ (2).pdf pdf 1466.4 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Wykaz usług - zał. 4.pdf pdf 34.13 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Zobowiązanie - zał. 6.pdf pdf 52.96 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Wzór umowy - zał. 7.pdf pdf 1162.78 2023-11-23 09:52:00 Proceeding
Zał. 2 - formularz oferty poprawiony(1).doc doc 67 2023-12-08 09:18:28 Public message

Announcements

2023-12-19 12:33 Krzysztof Olender Tychy, 19.12.2023 r.

Wykonawcy


W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lędziny”


została wybrana firma:

Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy. Cena oferty brutto: 4.029.277,92 zł.

Streszczenie i porównanie ofert:
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy. Cena oferty brutto: 4.029.277,92 zł. Ilość punktów w kryterium cena 60,00. Ilość punktów w kryterium odległość od siedziby Zamawiającego 40,00. Ogólna ilość punktów 100,00.


Oferta Firmy „Master” spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Cena oferty jest najniższa, a pozostałe kryteria oceny ofert najkorzystniejsze.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem
2023-12-19 12:32 Krzysztof Olender Tychy, dnia 19.12.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Data otwarcia: 19.12.2023 r.


Oferta:
Master Odpady I Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, wartość oferty: 4.029.277,92 zł.


2023-12-19 12:20 Krzysztof Olender Tychy, dnia 19.12.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Data otwarcia: 19.12.2023 r.


Oferta:
Master Odpady I Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, wartość oferty: 4.029.277,92 zł.
2023-12-19 10:00 Buyer message 4.200.000,00 zł.
2023-12-08 09:18 Krzysztof Olender Szanowni Państwo,
W związku z zamieszczeniem z jednodniowym opóźnieniem dokumentów zamówieniowych, zmieniamy następujące terminy:
Termin składania ofert na dzień 19.12.2023 r. na godzinę 10:00
Termin otwarcia ofert na dzień 19.12.2023 r. na godzinę 10:05
Ponadto zamieszczamy poprawiony formularz ofertowy

Zał. 2 - formularz o [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394