Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.58.2023 Usługa transportowa na terenie Gminy Gniezno

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 17-11-2023 12:24:00
Placing offers : 19-12-2023 08:00:00
Offers opening : 19-12-2023 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2).doc doc 183 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Formularz ofertowy_cz _I.doc doc 86.5 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Formularz ofertowy_cz _II.doc doc 86.5 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 708.51 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
swz_transport_16.11.2023.pdf pdf 564.66 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie 5K wykonawcy.docx docx 24.54 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - oświadczenie 5K podmioty udostępniające zasoby.docx docx 23.15 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadcznie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie.docx docx 14.72 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 15.8 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - klauzula informacyjna RODO.docx docx 15.69 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - umowa - wzór-do_przetargu_cz_I.doc doc 136 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - umowa cz II.docx docx 40.13 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - grupa kapitałowa.docx docx 31.82 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 33.57 2023-11-17 12:24:00 Proceeding
Formularz ofertowy_cz _I_zm_12.12.2023.doc doc 100.5 2023-12-12 20:59:15 Proceeding
Formularz ofertowy_cz _II_zm_12.12.2023.doc doc 101 2023-12-12 20:59:15 Proceeding
2023-OJS238-749817 zmiana ogłoszenia 11.12.2023.pdf pdf 703.81 2023-12-11 14:07:16 Public message
swz_transport_16.11.2023_zmiana z 11.12.2023.pdf pdf 569.36 2023-12-11 14:07:16 Public message
2023-OJS239-752996 zmiana ogłoszenia 12.12.2023.pdf pdf 706.06 2023-12-12 20:45:15 Public message
swz_transport_zmiana z 12.12.2023.pdf pdf 566.97 2023-12-12 20:45:15 Public message
informacja_otwarcie_ofert_19.12.2023_1.pdf pdf 108.7 2023-12-19 15:41:44 Public message
wybór_oferty_29.12.2023 Euromatpol.pdf pdf 310.84 2023-12-29 11:37:50 Public message
wybór_oferty_29.12.2023 Joanna.pdf pdf 308.67 2023-12-29 11:38:47 Public message

Announcements

2023-12-29 11:38 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Usługa transportowa na terenie Gminy Gniezno
Cz. II – Zapewnienie dzieciom i uczniom dowozu i odwozu do placówek oświatowych w 2024 r.

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Joanna”
ul. Prześwit 4
62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_29.12.2 [...].pdf

2023-12-29 11:37 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Usługa transportowa na terenie Gminy Gniezno
Cz. I – Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w 2024 r.

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

EUROMATPOL Spółka z o.o.
ul. Pogodna 10C
62-541 Budzisław Kościelny
która otrzymała największą liczbę punktów: 85,00

wybór_oferty_29.12.2 [...].pdf

2023-12-19 15:41 Krzysztof Kaźmierski Zestawienie złozonych ofert w załączniku

informacja_otwarcie_ [...].pdf

2023-12-19 07:56 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania:
Cz. I – Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w 2024 r - kwota 1 912 213,38 zł
cz II – Zapewnienie dzieciom i uczniom dowozu i odwozu do placówek oświatowych w 2024 r. zamierza przeznaczyć kwotę: 720 000,00 zł brutto
2023-12-12 20:45 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO Zmianie ulega SWZ oraz ogłoszenie - zmienione dokumenty w załączeniu.

2023-OJS239-752996 z [...].pdf

swz_transport_zmiana [...].pdf

2023-12-11 14:07 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
Zmianie ulega SWZ oraz ogłoszenie - zmienione dokumenty w załączeniu.

2023-OJS238-749817 z [...].pdf

swz_transport_16.11. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 583