Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-26/2023 Dostawa i montaż hali namiotowej

Deadlines:
Published : 16-11-2023 11:51:00
Placing offers : 21-11-2023 10:00:00
Offers opening : 21-11-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż hali namiotowej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 grudnia 2023 roku

Warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 21.11.2023 r. do godz. 10:00

Formularz należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

2.Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3.Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Informacja dot. ochrony danych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

▪administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Stefana Okrzei 6;

▪inspektorem ochrony danych osobowych w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o. jest Pan Sławomir Zając, kontakt: slawomir.zajac@mpgk.staragrd.pl, 519-546-926;

▪Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr NP-50-26/2023 zawartej w trybie postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i udostępnienia organom nadzorującym lub kontrolującym działalność Zamawiającego.

▪odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej lub dla organów nadzorczych i/lub kontrolnych względem Zamawiającego.;

▪Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; W przypadku oferty, która została uznana za najkorzystniejszą dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacja umowy

▪obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; do którego nie stosuje się przepisów PZP, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;

▪w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane Zamawiający nie zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

▪posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-50-26.2023 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 63.71 2023-11-16 11:51:00 Proceeding
NP-50-26.2023 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 15.72 2023-11-16 11:51:00 Proceeding
NP-50-26.2023 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf pdf 111.04 2023-11-16 11:51:00 Proceeding
NP-50-26.2023 Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 98.71 2023-11-16 11:51:00 Proceeding
NP-50-26.2023 Zaproszenie.pdf pdf 143.09 2023-11-16 11:51:00 Proceeding
NP-50-26.2023 ODPOWIEDZI I.pdf pdf 125.75 2023-11-20 14:31:27 Public message
NP-50-26.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.sig.pdf pdf 195.29 2023-11-27 12:05:59 Public message
NP-50-26.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 190.2 2024-01-12 09:32:15 Public message
NP-50-26.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 190.2 2024-01-12 09:32:38 Public message

Announcements

2024-01-12 09:34 Krzysztofa Gut Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

NP-50-26.2023 Zawiad [...].pdf

2024-01-12 09:32 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Pozdrawiam
Krzysztofa Gut

NP-50-26.2023 Zawiad [...].pdf

2023-11-27 12:05 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Krzysztofa Gut

NP-50-26.2023 Zawiad [...].pdf

2023-11-20 14:31 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

Krzysztofa Gut

NP-50-26.2023 ODPOWI [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i montaż hali namiotowej Należy załączyć formularz ofertowy Zamawiającego, podpisany elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 30.12.2023 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 201