Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-13/23 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h

Deadlines:
Published : 17-11-2023 11:52:00
Placing offers : 20-12-2023 14:00:00
Offers opening : 20-12-2023 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Inwestycja dofinansowana w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa nr 3252/2022/Wn06/NZ-ur-Lz/P w ramach projektu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 23 969 275 zł, tj. od równowartości kwoty 5 382 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I_SiwzRozbudowaSuw.pdf pdf 813.43 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
I_ZalacznikiDoSiwzRozbudowaSuw.zip zip 297.99 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
II.1_WzorUmowyRozbudowaSuw.pdf pdf 776.12 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
II.2_UmowaRodoRozbudowaSuw.pdf pdf 412.43 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
III_PBRozbudowaSuw.zip zip 83127.68 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
IV.1_OpzRozbudowaSuw.pdf pdf 466.22 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
IV.2_StwiorbRozbudowaSuw.zip zip 10213.13 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
0_OgloszenieOZamowieniuRozbudowaSuw.pdf pdf 74.95 2023-11-17 11:52:00 Proceeding
II.1_WzorUmowyZmodyfikowanyRozbudowaSuw.pdf pdf 971.94 2023-11-27 11:25:22 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 521.56 2023-11-27 11:25:22 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 492.55 2023-11-28 12:20:59 Public message
OgloszenieOZmianieRozbudowaSuw.pdf pdf 70 2023-11-28 12:20:59 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 664.82 2023-12-05 16:24:14 Public message
Zalaczniki do odpowiedzi na pytania 2.zip zip 4911.01 2023-12-05 16:24:14 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 614.87 2023-12-07 08:27:16 Public message
Zmiana terminu składania ofert 2.pdf pdf 525.05 2023-12-13 13:00:53 Public message
OgloszenieOZmianie2RozbudowaSuw.pdf pdf 70.1 2023-12-13 13:00:53 Public message
Info. z otwarcia ofert (ZP13-23).pdf pdf 877.34 2023-12-20 14:54:08 Public message
Unieważnienie postępowania ZP13-23.pdf pdf 820.43 2023-12-22 12:03:28 Public message

Announcements

2023-12-29 12:57 Piotr Zając Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2) Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Spółce, Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w przypadku, gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty: na kwotę 17 081 010,00 zł gross przez INŻYNIERIĘ RZESZÓW S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów oraz na kwotę 15 110 550,00 zł gross przez IBG Instalbud Sp. z o. o., ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, które znacznie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 12 899 399,00 zł brutto. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia określona była jako maksymalna, wobec czego Zamawiający nie może zwiększyć jej do ceny oferty najkorzystniejszej zaoferowanej przez Wykonawcę.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie wymienionej w sentencji.
2023-12-22 12:03 Piotr Zając Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-12-20 14:54 Piotr Zając Informacja z otwarcia ofert.

Info. z otwarcia ofe [...].pdf

2023-12-20 14:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 12 899 399 zł brutto
2023-12-13 13:00 Piotr Zając Witam.
W załączeniu przesyłamy modyfikację treści SIWZ.
pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

Zmiana terminu skład [...].pdf

OgloszenieOZmianie2R [...].pdf

2023-12-07 08:27 Piotr Zając Witam.
W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania.

pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-12-05 16:24 Piotr Zając Witam.
W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania.
pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zalaczniki do odpowi [...].zip

2023-11-28 12:20 Piotr Zając Witam. W załączeniu przekazujemy zmodyfikowane zapisy SIWZ. pozdrawiamy Zespół ds. przetargów

Zmiana terminu skład [...].pdf

OgloszenieOZmianieRo [...].pdf

2023-11-27 11:25 Piotr Zając Witam.
W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania oraz zmodyfikowany wzór umowy.
pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

II.1_WzorUmowyZmodyf [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2178