Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CEN/2/2023 Dostawa energii elektrycznej

Agnieszka Markiewicz
Centrum Europejskie Natolin
Deadlines:
Published : 10-11-2023 10:43:00
Placing offers : 17-11-2023 12:00:00
Offers opening : 17-11-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbe1c8-99af-f781-ad3f-51001190b282.pdf pdf 92.81 2023-11-10 10:43:00 Proceeding
SWZ dostawa energii elektrycznej.docx docx 133.56 2023-11-10 10:43:00 Proceeding
SWZ dostawa energii elektrycznej - tekst jednolity 14.11.2023.docx docx 139.67 2023-11-14 09:20:24 Proceeding
SWZ dostawa energii elektrycznej - tekst jednolity 14.11.2023.pdf pdf 1260.39 2023-11-14 09:20:32 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 372.4 2023-11-15 11:47:55 Proceeding
SWZ dostawa energii elektrycznej - tekst jednolity Nr 2 z dn. 15.11.2023.docx docx 140.37 2023-11-15 12:31:00 Proceeding
SWZ dostawa energii elektrycznej - tekst jednolity Nr 2 z dn. 15.11.2023.pdf pdf 1259.88 2023-11-15 12:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 372.4 2023-11-15 11:46:49 Public message
SWZ dostawa energii elektrycznej - tekst jednolity Nr 2 z dn. 15.11.2023.docx docx 140.37 2023-11-15 12:30:24 Public message
SWZ dostawa energii elektrycznej - tekst jednolity Nr 2 z dn. 15.11.2023.pdf pdf 1259.88 2023-11-15 12:30:24 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 222.09 2023-11-20 11:41:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 475.47 2023-11-17 13:06:34 Public message

Announcements

2023-11-20 11:41 Agnieszka Markiewicz W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Dostawa energii elektrycznej”, nr sprawy CEN/2/2023, Zamawiający - Fundacja Centrum Europejskie - Natolin publikuje informację o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-11-17 13:06 Agnieszka Markiewicz W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Dostawa energii elektrycznej”, nr sprawy CEN/2/2023, Zamawiający - Fundacja Centrum Europejskie - Natolin informuje iż w zakreślonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostały do Zamawiającego wniesione 4 oferty oraz publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie cz. I zamówienia wynosi 500000 zł. net oraz 100000 zł. net na sfinansowanie cz. II zamówienia.
2023-11-15 12:30 Agnieszka Markiewicz W związku z udzielonymi w dniu 15.11.2023 r. wyjaśnieniami dotyczącymi treści SWZ Zamawiający udostępnia nowy tekst jednolity SWZ oznaczony nr 2

SWZ dostawa energii [...].docx

SWZ dostawa energii [...].pdf

2023-11-15 11:46 Agnieszka Markiewicz Warszawa, 15 listopada 2023 r.

W związku z zapytaniem dotyczący treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CEN/2/2023 pn. „Dostawa energii elektrycznej” o następującej treści:

1) Wykonawca zwraca się z pytaniem - jaki jest termin realizacji zamówienia? XIV. Sposób obliczania ceny oferty „2.Cenę oferty należy podać w złotych polskich za świadczenie dostawy energii przez okres 36 miesięcy.” IV. Opis przedmiotu zamówienia Szacunkowe zużycia podane są w latach 2024 i 2025. W formularzu oferty mamy „Zamówienie podstawowe (od 1 do 12 miesiąca świadczenia usługi)”,

oraz

2) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie bądź usunięcie zapisu z umowy: „Par 7, ust 7: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest dopuścić możliwość wystawiania odrębnych faktur dla Zamawiającego i dla innych podmiotów i korzystających z obiektów Zamawiającego na podstawie comiesięcznego oświadczenia wystawianego przez Fundację „Centrum Europejskie – Natolin”. Wykonawca wyjaśnia, że faktury wystawiane są na Odbiorcę, który ma zawartą umowę dystrybucyjną, Odbiorca może refakturować ją swoim „najemcom”;


Zamawiający Fundacja Centrum Europejskie - Natolin wyjaśnia co następuje:

Ad. 1.

Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu termin realizacji zamówienia
wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. W dniu 14 listopada 2023 r. Zamawiający opublikował tekst jednolity Specyfikacji Warunków Zamówienia, w którym dokonał poprawienia omyłek pisarskich i edytorskich w treści SWZ.

Ad. 2.

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu opisanego w § 7 ust. 7 Projektowanych Postanowień Umowy.


Agnieszka Czachowska-Aussenberg
Dyrektor Fundacji

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 377