Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.Z.40.2023.W Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku

Aleksandra Wróblewska
Urząd Miasta Lębork
Deadlines:
Published : 31-10-2023 10:27:00
Placing offers : 14-11-2023 10:00:00
Offers opening : 14-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja o kwocie.pdf pdf 148.82 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówienia ul. Władysława IV w Lęborku.pdf pdf 151.72 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
SWZ Władysława IV.pdf pdf 602.97 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 65.5 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 45 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz robót.doc doc 40 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 49 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia PZP.doc doc 86 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - przesłanki wykluczenia UOBN.doc doc 91 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 42 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.doc doc 159 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - HRF.doc doc 37.5 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa.zip zip 22324.35 2023-10-31 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I) - projekt umowy.doc doc 161 2023-11-07 14:00:24 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 49.39 2023-11-07 14:00:31 Proceeding
zmiana treści SWZ (I).pdf pdf 167.83 2023-11-07 14:09:08 Proceeding
zmiana treści SWZ (I).pdf pdf 167.83 2023-11-07 14:10:54 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I) - projekt umowy.doc doc 161 2023-11-07 14:10:54 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 138.16 2023-11-14 11:07:33 Public message
zawiadomienie-wybór oferty.pdf pdf 169.63 2023-11-28 14:21:35 Public message

Announcements

2023-11-28 14:21 Aleksandra Wróblewska Zawiadomienie o wyborze oferty - w załączeniu

zawiadomienie-wybór [...].pdf

2023-11-14 11:07 Aleksandra Wróblewska ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU NA:

„Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV
i w ich łączniku w Lęborku”
zgodnie z art.222 ust.5 ustawy Pzp

L.p. Nazwa firmy Cena (brutto)

1. Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5 A, 84-311 Popowo, NIP 8411561922, Regon 771405205
799 500,00 zł
2. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Przemysław Kozłowski, ul. K. Porębskiego 58/21, 80-180 Gdańsk, NIP 745-174-55-85, REGON 511495322
886 058,79 zł
3. POLD-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-00-33-758, REGON 330917763
843 369,14 zł
4. HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno, REGON 366738989, NIP 5892031974
2 675 775,78 zł
5. Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c., Niepoczołowice, ul. Kaszubska 52, 84-223 Linia, NIP 588-221-83-00, REGON 220395784
753 586,26 zł

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-11-07 14:10 Aleksandra Wróblewska ZMIANA TREŚCI SWZ (I)

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa drogi pieszo-rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku”

1. Zmienia się treść Działu II ust.3 SWZ :

3. Przedmiot zamówienia obejmuje :
3.1. Cały zakres projektowany na ul. Teligi od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania
z łącznikiem w kierunku ul. Władysława IV. Na tym skrzyżowaniu wykonać projektowane wyniesienie z przejściem dla pieszych i rowerów.
3.2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Teligi do ul. Władysława IV
z wykonaniem wyniesionego skrzyżowania na ul. Władysława IV z przejściem dla pieszych i rowerów z ułożeniem pod nawierzchniami projektowanych przepustów
i kabli telekomunikacyjnych.
3.3. Wykonanie całego zakresu projektu w ul. Władysława IV i ul. Kościuszki od krawędzi jezdni w stronę północno-wschodnią z wyniesionym przejściem dla pieszych przez jezdnię ul. Władysława IV na wysokości skrzyżowania z ul. Kościuszki. Pod wybudowanymi nawierzchniami wykonać projektowane przepusty kablowe
i teletechniczne.
3.4. Dodatkowo wykonać następujące studnie kanalizacji deszczowej: D7, D9, D11, D15 oraz wpusty z przykanalikami: Wp1, Wp3, Wp5, Wp8, Wp10, Wp11, Wp12, Wp13, Wp14, Wp15, Wp16, Wp17.
3.5. Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjnych dot. dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg BRD.
3.6. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z asfaltobetonu AC8S
w kolorze czarnym.
3.7. Istniejącą wiatę autobusową na ul. Teligi należy przestawić zgodnie z projektem.
3.8. Utylizacja materiału pozyskanego z wycinki drzew należy do Wykonawcy.

2. Zmienia się treść załącznika nr 8 do zmiany SWZ (I) projekt umowy. Zmieniony załącznik stanowi załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I).


Lista załączników do zmiany treści SWZ:
Załącznik nr 1 - Projekt umowy - stanowiący Załącznik nr 1 do zmiany SWZ (I)

zmiana treści SWZ (I [...].pdf

Załącznik nr 1 do zm [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469