Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” - ROZEZNANIE RYNKU

Deadlines:
Published : 11-10-2023 14:02:00
Placing offers : 17-10-2023 10:00:00
Offers opening : 17-10-2023 10:00:00
Procedure: Zapytanie o propozycję
Type: Service

Requirements and specifications

ROZEZNANIE RYNKU

zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

 

1.      Gmina Miasto Golub – Dobrzyń zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


2.      Przedmiotem inwestycji, której dotyczy nadzór, jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, która obejmuje:

2.1.   Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy nominalnej 49,68kWp na konstrukcji umieszczonej na dachu;

2.2.   Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;

2.3.   Ochronę od przepięć atmosferycznych strony AC i DC ;

2.4.   Dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej;

2.5.   Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych.


3.      Inwestycja, której dotyczy nadzór winna być wykonana zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1).


4.      Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, praw i obowiązków, jaki dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przewidują postanowienia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym w szczególności:

4.1.   reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4.2.   sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego;

4.3.   sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,   uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i  przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4.4.   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie  inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.


5.      Wykonawca zobowiązany jest do:

5.1.   osobistego pobytu ustanowionych Inspektorów Nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie;

5.2.   zapewnienia profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień ustawy Prawo budowlane i przepisami z nim związanymi;

5.3.   kontroli jakości wykonywanych robót i ich zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na ich wykonanie, a także zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami;

5.4.   kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, jeżeli jest taka konieczność, dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;

5.5.   kontroli i potwierdzenia, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym m.in.:

5.5.1.     bieżącego sprawdzania jakości stosowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie;

5.5.2.     sprawdzania czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowywania oraz przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót;

5.5.3.     nadzoru nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez wykonawcę robót świadectw przeprowadzonych prób;

5.6.   żądania od wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne;

5.7.   sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, dokonywania sprawdzenia i ich odbioru;

5.8.   protokolarnego potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym wymiany urządzeń (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

5.9.   każdorazowego, niezwłocznego zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w wykonywaniu prac;

5.10.                   przedkładania Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót;

5.11.                   oceny wniosków wykonawcy robót i przedstawiane Zamawiającemu propozycji ich rozpatrzenia;

5.12.                   organizowania narad technicznych, problemowych i innych spotkań, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

5.13.                   udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

5.14.                   bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego na temat postępu prac;

5.15.                   udzielania konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;

5.16.                   wydawania Kierownikom robót poleceń, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót itd.;

5.17.                   uzgadniania z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót;

5.18.                   uczestnictwa w odbiorach robót;

5.19.                   wykonania inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót, bądź odstąpienia od przedmiotowej umowy;

5.20.                   uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwałości projektu, wynoszącym min. 5 lat oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad w zakresie nadzorowanego zadania, udzielonej przez wykonawcę robót nadzorowanego zadania;

5.21.                   wykonywania innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.


6.      Wyszczególnione w pkt. 5 obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w pkt. 5, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.


7.      Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.


8.      Wynagrodzenie wykonawcy będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej.


Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą złożenie oferty na realizację przedmiotowego zadania do dnia 17.10.2023 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem platformy zakupowej.


Do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń, posiadanych przez osoby mające sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.


Zastrzegamy, że niniejsze rozeznanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


W przypadku pytań:

-        merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego";

-        związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_OPZ_OZE OSiR.7z.001 001 11438.04 2023-10-11 14:02:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kryterium wiedzy i doświadczenia - Do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń, posiadanych przez osoby mające sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 207