Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: "Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” w zakresie montażu drzwi p.poż.

Deadlines:
Published : 02-10-2023 12:30:00
Placing offers : 17-10-2023 10:00:00
Offers opening : 17-10-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dok.projektowa.pdf pdf 894.24 2023-10-02 12:30:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 595.95 2023-10-02 12:30:00 Proceeding
specyfikacja techniczna.pdf pdf 593.93 2023-10-02 12:30:00 Proceeding
SWZ drzwi.docx docx 173.47 2023-10-02 12:30:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.15 2023-10-02 12:30:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 30.26 2023-10-17 11:38:42 Public message
inf o wyborze oferty.pdf pdf 41.57 2023-10-23 12:53:03 Public message

Announcements

2023-10-23 12:53 Anna Wandzik Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie „Termomodernizacji budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” .” w zakresie montażu drzwi p.poż.


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w roboty budowlane wybrano ofertę Wykonawcy

EFEKT sp. z o.o.
ul. Kluczborska 29
41-503 Chorzów

W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium skrócenia terminu wykonania uzyskała 0,99 pkt
W kryterium okresu gwarancji uzyskała 10 pkt
Łącznie oferta uzyskała 70,99 pkt.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu, jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

inf o wyborze oferty [...].pdf

2023-10-17 11:38 Anna Wandzik Informacja z otwarcia ofert
„Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” .” w zakresie montażu drzwi p.poż.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:


Oferta nr 1

EFEKT sp. z o.o.
ul. Kluczborska 29, 41-503 Chorzów

cena ofertowa netto: 159 147,34 zł
cena ofertowa brutto: 195 751,23 zł

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia kwotę gross 197 048,74 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343