Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu – Dobrzyniu” - ROZEZNANIE RYNKU

Deadlines:
Published : 25-09-2023 14:21:00
Placing offers : 28-09-2023 09:00:00
Offers opening : 28-09-2023 09:00:00
Procedure: Zapytanie o propozycję
Type: Service

Requirements and specifications

ROZEZNANIE RYNKU

zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

 

1.       Gmina Miasto Golub – Dobrzyń zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu – Dobrzyniu” w następujących częściach:

1.1.    Część 1 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności architektonicznej,

1.2.    Część 2 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

1.3.    Część 3 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

1.4.    Część 4 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.       Przedmiotem inwestycji, której dotyczy nadzór, jest remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu – Dobrzyniu, w którego zakres wchodzą:

2.1.    prace konserwatorsko-restauratorskie ścian kamiennych i ceglano-kamiennych piwnicy;

2.2.    prace konserwatorsko-restauratorskie drewnianych ścian wieńcowych ;

2.3.    prace konserwatorsko-restauratorskie ścian murowanych dawnej czarnej kuchni;

2.4.    wykonanie nowego kamiennego podestu podcienia oraz wejścia do piwnicy;

2.5.    odtworzenie ściany szczytowej szachulcowej wraz z arkadami podcienia;

2.6.    wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, zachowaniem geometrii dachu;

2.7.    wymiana opierzeń oraz orynnowania;

2.8.    wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych;

2.9.    wykonanie izolacji pionowej i kamiennych ścian fundamentowych;

2.10.                    remont zewnętrznych schodów do piwnicy wraz z zamknięciem;

2.11.                    odtworzenie otworów wentylacyjnych wraz z zamknięciem w ścianie fundamentowej północnej;

2.12.                    wykonanie nowej posadzki w piwnicy;

2.13.                    wykonanie nowych ram stolcowych podtrzymujących strop w piwnicy;

2.14.                    remont drewnianego stropu belkowego wraz z wymianą pułapu środkowego i podłogi deskowej;

2.15.                    wykonanie schodów drewnianych do piwnicy wraz z zamknięciem w podłodze stropu;

2.16.                    skucie tynków wewnętrznych, ocieplenie ścian zgodnie z projektem, wykonanie nowych tynków;

2.17.                    demontaż istniejącego kominka, odtworzenie pierwotnej formy pieca;

2.18.                    odtworzenie ścianki działowej wieńcowej;

2.19.                    wykonanie okładzin deskowych, na ścianie działowej z częścią sąsiadującą;

2.20.                    remont czarnej kuchni;

2.21.                    wykonanie drewnianych schodów na poddasze;

2.22.                    remont stropu belkowego;

2.23.                    odtworzenie drzwi wewnętrznych;

2.24.                    wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wewnętrznej;

2.25.                    wykonanie i ustawienie tablic wymaganych prawem budowalnym najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

3.       Inwestycja, której dotyczy nadzór winna być wykonana zgodnie z następującą dokumentacją (załącznik nr 1):

3.1.    dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dotycząca branży architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej;

3.2.    dokumentacja konserwatorska;

3.3.    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3.4.    decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/205/2019 z dnia 28.05.2019 r.

3.5.     decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/78/2022 z dnia 08.03.2022 r.

3.6.    decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/106/2022 z dnia 31.03.2022 r.

3.7.    decyzja pozwolenie na budowę nr 144/2023 wydana przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego dnia 21.08.2023 r.

4.       Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, praw i obowiązków, jaki dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przewidują postanowienia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym w szczególności:

4.1.    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4.2.    sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych    robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego;

4.3.    sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,   uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i  przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4.4.    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie  inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5.       Wykonawca zobowiązany jest do:

5.1.    osobistego pobytu ustanowionych Inspektorów Nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie;

5.2.    zapewnienia profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień ustawy Prawo budowlane i przepisami z nim związanymi;

5.3.    kontroli jakości wykonywanych robót i ich zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na ich wykonanie, a także zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami;

5.4.    kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, jeżeli jest taka konieczność, dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;

5.5.    kontroli i potwierdzenia, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym m.in.:

5.5.1.bieżącego sprawdzania jakości stosowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie;

5.5.2.sprawdzania czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowywania oraz przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót;

5.5.3.nadzoru nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez wykonawcę robót świadectw przeprowadzonych prób;

5.6.    żądania od wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne;

5.7.    sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, dokonywania sprawdzenia i ich odbioru;

5.8.    protokolarnego potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym wymiany urządzeń (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

5.9.    każdorazowego, niezwłocznego zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w wykonywaniu prac;

5.10.                    przedkładania Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót;

5.11.                    oceny wniosków wykonawcy robót i przedstawiane Zamawiającemu propozycji ich rozpatrzenia;

5.12.                    organizowania narad technicznych, problemowych i innych spotkań, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

5.13.                    udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

5.14.                    bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego na temat postępu prac;

5.15.                    udzielania konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;

5.16.                    wydawania Kierownikom robót poleceń, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót itd.;

5.17.                    uzgadniania z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót;

5.18.                    uczestnictwa w odbiorach robót;

5.19.                    wykonania inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót, bądź odstąpienia od przedmiotowej umowy;

5.20.                    uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w okresie trwałości projektu, wynoszącym min. 5 lat oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad w zakresie nadzorowanego zadania, udzielonej przez wykonawcę robót nadzorowanego zadania;

5.21.                    wykonywania innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.

6.       Wyszczególnione w pkt. 5 obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w pkt. 5, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

7.       Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

8.       Wynagrodzenie wykonawcy będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

9.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

10.   Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych – CPV:

71520000-9                 Usługi nadzoru budowlanego

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i dostarczenie oferty na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 2) do dnia 28.09.2023 r. do godz. 9.00 na adres e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej. Ofertę można złożyć na jedną lub kilka części zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

Do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń, posiadanych przez osoby mające sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokumenty potwierdzające ich minimalne doświadczenie, o którym mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. osoba pełniąca ww. funkcję przez co najmniej 18 m-cy powinna brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury (np. referencje lub innych dokument poświadczający udział w robotach budowlanych).


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1_Szczegołowy opis inwestycji.zip.001 001 94719.94 2023-09-25 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_inspektorzy Domek.docx docx 77.27 2023-09-25 14:21:00 Proceeding

Announcements

2023-10-27 08:17 Marta Jaworska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Z uwagi na unieważnienie postępowania na roboty budowlane pn.: „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu” Zamawiający odstępuje od wyboru Wykonawcy.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część 1 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego w specjalności architektonicznej - 1 service - (0)
2 Część 2 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 service - (0)
3 Część 3 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego w specjalności instalacyjnej w zakre-sie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-nych i elektroenerge-tycznych - 1 service - (0)
4 Część 4 - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego w specjalności instalacyjnej w zakre-sie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, ga-zowych, wodociągo-wych i kanalizacyjnych - 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kryterium wiedzy i doświadczenia - Do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń, posiadanych przez osoby mające sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokumenty potwierdzające ich minimalne doświadczenie, o którym mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. osoba pełniąca ww. funkcję przez co najmniej 18 m-cy powinna brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury (np. referencje lub innych dokument poświadczający udział w robotach budowlanych). Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 201