Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CZ-272-18/22 Dostawa dodatkowego oprogramowania specjalistycznego Leapfrog Geo w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią”.

Deadlines:
Published : 18-09-2023 11:41:00
Placing offers : 26-09-2023 11:00:00
Offers opening : 26-09-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_CZ-272-18_22.pdf pdf 101.72 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowanie_Leapfrog_Geo_CZ-272-18_22-sig.pdf pdf 670.07 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia_CZ-272-18_22.pdf pdf 279.35 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_CZ-272-18_22.docx docx 83.31 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_Wzór_Umowy_CZ-272-18_22.pdf pdf 352.22 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej_CZ-272-18_22.docx docx 78.42 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_aktualności_informacji_CZ-272-18_22.docx docx 80.95 2023-09-18 11:41:00 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowanie_Leapfrog_Geo_CZ-272-18_22_WERSJA_AKTUALNA-sig.pdf pdf 670.3 2023-09-18 14:09:46 Proceeding
20230918_Informacja_o_zmianie_SWZ_CZ_272_18_22-sig.pdf pdf 461.43 2023-09-18 14:09:57 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_CZ-272-18_22.pdf pdf 36.51 2023-09-18 14:09:15 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_CZ_272_18_22-sig.pdf pdf 433.8 2023-09-26 15:29:32 Public message
Informacja_o_zwiększeniu_kwoty_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamówienia_CZ_272_18_22-sig.pdf pdf 421.69 2023-09-27 20:36:55 Public message
Informacja_o_wyniku_postępowania_CZ_272_18_22-sig.pdf pdf 436.22 2023-09-27 20:38:02 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_CZ-272_18_22.pdf pdf 65.87 2023-10-03 16:07:02 Public message

Announcements

2023-10-03 16:07 Konrad Majewski OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Zamawiający informuję o zakończeniu postępowania pod nazwą: "Dostawa dodatkowego oprogramowania specjalistycznego Leapfrog Geo w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią”, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamówienie zostało udzielone SOFTBOOKS S.C., Grażyna Górska – Janik, Fabian Sojka za kwotę 175890,00 zł brutto. Zamawiający informuję, iż ogłoszenie o wyniku przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, które to ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-09-27 20:38 Konrad Majewski Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

Informacja_o_wyniku_ [...].pdf

2023-09-27 20:36 Konrad Majewski Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający przekazuje informację, iż dokonał zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

Informacja_o_zwiększ [...].pdf

2023-09-26 15:29 Konrad Majewski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego oprogramowania specjalistycznego Leapfrog Geo w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią”, prowadzonego przez Zamawiającego - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuję informację, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-09-26 11:00 Buyer message Zamawiający informuję, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł brutto
2023-09-18 14:09 Konrad Majewski INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego oprogramowania specjalistycznego Leapfrog Geo w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" terminu składania ofert do dnia 26 września 2023 r. do godziny 11:00. W dniu 18 września 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu. Równocześnie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego została opublikowana informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ") oraz aktualnie obowiązująca SWZ.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289