Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.29.2023.R Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku

Agnieszka Renka
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 18-09-2023 10:32:00
Placing offers : 31-10-2023 08:45:00
Offers opening : 31-10-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.doc doc 40 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc doc 55.5 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.doc doc 57.5 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia.doc doc 202 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 40.5 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 45.5 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.6 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1753.94 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 814.34 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - spełnienie warunków.pdf pdf 1259.7 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz osób.pdf pdf 1285.2 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - druk oferty.pdf pdf 1510.41 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - przesłanki wykluczenia.pdf pdf 1531.99 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 1304.62 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.pdf pdf 1213.82 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 1225.09 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - harmonogram rzecz.-fin..pdf pdf 992.62 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - PFU.7z 7z 54587.27 2023-09-18 10:32:00 Proceeding
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 835.79 2023-10-12 09:01:54 Public message

Announcements

2023-10-31 07:58 Agnieszka Renka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku” zostało unieważnione. Podstawą unieważnienia postępowania jest przesłanka określona w art. 255 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2023-10-12 09:01 Agnieszka Renka Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem,
Agnieszka Renka

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 658