Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DIiIB.382.10.2023 Wymiana rynien i rur spustowych na Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz na Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu

DIiIB UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach Department: Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
Deadlines:
Published : 18-09-2023 11:28:00
Placing offers : 27-09-2023 11:20:00
Offers opening : 27-09-2023 12:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wymiana rynien i rur spustowych na Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz na Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 aktualnego Załącznika nr 1 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępnego na stronie internetowej dzp.us.edu.pl. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.


Pod linkiem znajduje się instrukcja: Składanie ofert w postępowaniu poniżej progu - zapytanie ofertowe


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

W postępowaniu należy złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na możliwość zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia.


Rekomendacje:

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem;

b) Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;

c) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików; 

d) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty;

e) W przypadku kompresowania dokumentów np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików przed skompresowaniem;

f) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00,

tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie DS4 DA1 Rynny (2023) - NOWY DRUK 07_08_2023.docx docx 48.11 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Instrukcja dotycząca przeprowadzenia postępowania.docx docx 25.94 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx docx 262.23 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 191.3 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz robót.docx docx 18.8 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 222.64 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy.docx docx 225.9 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - STWIORB wraz załącznikiem.zip zip 1071.59 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 i 9 - Przedmiary.zip zip 266.61 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie.docx docx 214.25 2023-09-18 11:28:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 27 09 2023-sig.pdf pdf 518.34 2023-09-27 13:25:58 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 28 09 2023-sig.pdf pdf 636.79 2023-09-28 10:10:24 Public message

Announcements

2023-09-28 10:10 DIiIB UŚ W załączeniu informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-09-27 13:25 DIiIB UŚ W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-27 11:20 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 90.818,28 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane Wymiana rynien i rur spustowych na Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz na Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia. Attachment required (0)
3 Zdolność techniczna - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował: - co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł (z VAT) oraz - co najmniej jedną robotę elektryczną, obejmującą swym zakresem wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł (z VAT). Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót - wg. wzoru stanowiącego załącznik 4 do ogłoszenia. Attachment required (0)
4 Zdolność zawodowa - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), tj. - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. - minimum jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji; - minimum jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób - wg. wzoru stanowiącego załącznik 5 do ogłoszenia. Attachment required (0)
5 Wzór umowy - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz akceptuje jego treść i warunki realizacji przedmiotu zamówienia w nim podane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Klauzula RODO - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO - wg załącznika nr 3 do ogłoszenia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE" (0)
7 Odpis z właściwego rejestru/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - W postępowaniu Wykonawca powinien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców). Attachment required (0)
8 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, a wszystkie podane informacje wraz z ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE" (0)
9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik 10 do ogłoszenia. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 393