Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRG.271.1.12.2023 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo (II)

Małgorzata Waleńska
Gmina Pępowo
Deadlines:
Published : 15-09-2023 13:16:00
Placing offers : 20-09-2023 10:00:00
Offers opening : 20-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


ZAKRES ZADANIA:

I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

            1) zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odpadów zawierających azbest zgromadzonych przez wnioskodawcę na terenie nieruchomości, w szczególności poprzez ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,

            2) załadunek i transport odpadów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            3) każdorazowe zważenie wyrobów zawierających azbest u poszczególnych wnioskodawców podczas obecności właściciela nieruchomości oraz pracownika gminy (zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem odbioru)

            4) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,

            5) wszelkie prace towarzyszące prawidłowemu prowadzeniu i wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

            a) czynności organizacyjne i przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców,

            b) identyfikację wyrobów zawierających azbest,

            c) organizację i zabezpieczenie placu robót,

            d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, w tym jego oczyszczenie z pyłu azbestowego w celu uniemożliwienia emisji do środowiska,

            e) prowadzenie ewidencji odpadów w celu przekazania karty przekazania odpadu.

II.      Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na terenie poszczególnych nieruchomości, zgodnie z wnioskami osób zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest, jako wykonanie kompleksowej usługi obejmującej zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości wraz z komisyjnym ważeniem ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.

III.      Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie spełniał:

            a)  kryteria i warunki określone w rozporządzeniach: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) oraz przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

            b) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia,

c) do wykonania zadania zastosował wagę przewoźną o udźwigu 1 Mg posiadającą ważną legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2063) oraz stosowanymi aktami wykonawczymi,

d) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest gwarantująca odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia lub legitymował się zezwoleniem na prowadzenie takiego składowiska i okazał wymienione dokumenty przed zawarciem umowy i każdorazowo na żądanie Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
818795.pdf pdf 29.19 2023-09-20 13:59:48 Public message

Announcements

2023-09-20 13:59 Małgorzata Waleńska Informacja z otwarcia ofert

818795.pdf

2023-09-20 10:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA KWOTĘ DO WYSOKOŚCI 27 000,00 ZŁ BRUTTO.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wyroby zawierające azbestbest Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (głównie płyt falistych azbestowych z pokryć dachowych) z nieruchomości położonych na terenie gminy Pępowo polegającej na zabezpieczeniu odpadów zawierających azbest, ich załadunku, transporcie i przekazaniu na składowisko odpadów posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, odebranych od ich posiadaczy. Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które mogą być uszkodzone lub rozdrobnione. Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowych realizacji i mają charakter informacyjny. Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia zależała będzie od ilości wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, a także od jednostkowych kosztów wynikających z wybranej w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszej oferty. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych w budżecie poszczególnych gmin na ten cel środków finansowych pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie oraz budżetów gmin: Pępowo 50 metric ton - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - - zakończenie odbioru odpadów nastąpi w terminie do 27.10.2023 r. - zakończenie i rozliczenie zamówienia nastąpi do 15.11.2023 r. Za termin zakończenia i rozliczenia przedmiotu umowy uznaje się podpisanie protokołu końcowego przekazania i utylizacji odpadów zawierających azbest. Zamawiający najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem wykonywania usługi przekaże Wykonawcy zebrane wnioski dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest, na podstawie których w terminie 14 dni licząc od przekazania danych zostanie sporządzony „Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji usług”, zwany dalej „harmonogramem”. Uzgodniony harmonogram stanowił będzie załącznik do umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty bądź obniżenia dofinansowania ze środków zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania uzupełniającego w wysokości utraconej kwoty dofinansowania tj. do kwoty 17 500,00 zł Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 170