Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 898/2023/335 Dostawa części zamiennych tj. zamienników - Styki do styczników 3TY2 720-OA (komplet 3 styków) do tramwajów typu 6E/ZGTW Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Published : 14-09-2023 09:40:00
Placing offers : 22-09-2023 08:00:00
Offers opening : 22-09-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy dostawy styki do styczników opublikowane w zapytaniu.pdf pdf 156.66 2023-09-14 09:40:00 Criterion

Announcements

2023-09-15 12:05 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu zmiany zapotrzebowania.
2023-09-15 11:39 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu zmiany potrzeb.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 styki do styczników 3TY2 720-OA (komplet 3 styków) do tramwajów typu 6E/ZGTW Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Styki do styczników 3TY2 720-OA (komplet 3 styków) do tramwajów typu 6E/ZGTW Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. Dostawa jednorazowa. Zamawiający prosi o wycenę części zamiennych tj. zamienników. Do oferty proszę dołączyć kartę charakterystyki zaoferowanego produktu. 100 set Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty realizacji dostawy ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Nr rachunku bankowego - Rachunek bankowy o o numerze ……………………………………… znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. (0)
4 Faktury ustrukturyzowane - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy - zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę wpisać: "będzie"/ "nie będzie". (0)
5 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
6 Mechanizm podzielonej płatności - Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
7 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
8 Termin realizacji - Proszę podać termin dostawy w dniach, od momentu złożenia zamówienia. (0)
9 Pozostałe informacje - 1. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle ofertę/y pozostałych Wykonawców, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej. 2. Zamawiający nie opublikuje / nie przekaże informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (stosowną informację należy zamieścić jako komentarz do oferty). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert. 5. Wartość złożonej oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
10 wzór umowy - Wykonawca zapoznał się z treścią umowy i akceptuje jej brzmienie.

wzór umowy dostawy [...].pdf

(0)
11 Karta charakterystyki - Proszę dołączyć kartę charakterystyki lub dokument potwierdzający parametry techniczne wycenionego produktu. (0)
(0)

The number of page views: 47