Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPGP.271.21.2023 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów”

Anna Maciaszek
Gmina Władysławów
Deadlines:
Published : 13-09-2023 13:56:00
Placing offers : 18-10-2023 09:00:00
Offers opening : 18-10-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OŚWIADCZENIE o wykluczeniu do każdej umowy.docx docx 14.14 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
SWZ odpady 13.09.pdf pdf 1465.05 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 19.92 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 20.89 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
ID 817771 - Karta postępowania.pdf pdf 58.35 2023-09-13 13:58:26 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ Wykaz robót.docx docx 21.94 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 19.72 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ Pełnomocnictwo (wzór).docx docx 19.66 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia niezbędnych zasobów.docx docx 18.45 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 9 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 18.04 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 10 do SWZ Wykaz narzędzi, sprzetu.docx docx 20.18 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 14 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 27 2023-09-13 13:56:07 Proceeding
Zał nr 15 do SWZ - Oświadczenie o aktualności.docx docx 16.88 2023-09-13 13:56:07 Proceeding
zał. nr 4 do swz projekt umowy odpady 2023.pdf pdf 511.53 2023-09-13 13:56:07 Proceeding
Zał. nr 12 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia na 2024 rok.rtf rtf 447.56 2023-09-13 13:56:07 Proceeding
zał. nr 13 do SWZ JEDZ.pdf pdf 95.42 2023-09-13 13:56:07 Proceeding
Ogłoszenie TED 13.09.2023r..pdf pdf 129.54 2023-09-13 13:56:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 2023.docx docx 45.69 2023-09-21 11:35:41 Proceeding
23-572879-001 - Ogłoszenie w trakcie publikacji - (automated-notifications@nomail.ec.europa.eu) - 2023-09-18 0709.eml eml 41.92 2023-09-29 11:24:54 Proceeding
Odpowiedź 13.10.pdf pdf 83.47 2023-10-13 13:36:05 Public message
kwota w budżecie 18.10. odpady.pdf pdf 33.99 2023-10-18 14:01:12 Public message
Info z otwarcia 18.10 odpady.pdf pdf 43.51 2023-10-18 14:02:06 Public message

Announcements

2023-10-18 14:02 Anna Maciaszek Zamawiający, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43; 62-710 Władysławów działając na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Info z otwarcia 18.1 [...].pdf

2023-10-18 14:01 Anna Maciaszek kwota w budżecie

kwota w budżecie 18. [...].pdf

2023-10-18 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławów”, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 602 000,00 zł brutto.
2023-10-13 13:36 Anna Maciaszek Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r. , poz. 1605 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wyjaśnień SWZ.

Odpowiedź 13.10.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589