Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DIiIB.382.07.2023 Naprawa schodów zewnętrznych w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7A, Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu

DIiIB UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach Department: Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
Deadlines:
Published : 12-09-2023 11:55:00
Placing offers : 22-09-2023 11:00:00
Offers opening : 22-09-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest naprawa schodów zewnętrznych w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7A, Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 6a aktualnego Załącznika nr 1 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępnego na stronie internetowej dzp.us.edu.pl. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.


Pod linkiem znajduje się instrukcja: Składanie ofert w postępowaniu poniżej progu - zapytanie ofertowe


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

W postępowaniu należy złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami. W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na możliwość zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia.


Rekomendacje:

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem;

b) Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;

c) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików; 

d) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty;

e) W przypadku kompresowania dokumentów np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików przed skompresowaniem;

f) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00,

tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie DA1 DS2 DS4 schody.docx docx 44.71 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Instrukcja dotycząca przeprowadzenia postępowania.pdf pdf 143.34 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx docx 262.35 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 191.3 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz robót.docx docx 213.24 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 222.54 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy.docx docx 224.06 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - STWiORB wraz z dokumentacją zdjęciową.zip zip 2810.48 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Przedmiary.zip zip 289.61 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie.pdf pdf 137.1 2023-09-12 11:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 22.09.2023-sig.pdf pdf 397.73 2023-09-22 12:08:57 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 04 10 2023-sig.pdf pdf 515.61 2023-10-04 14:15:32 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 04 10 2023-sig.pdf pdf 515.61 2023-10-04 14:21:42 Public message

Announcements

2023-10-04 14:21 DIiIB UŚ W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-10-04 14:17 DIiIB UŚ Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-09-22 12:08 DIiIB UŚ W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-22 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 38 486,74 zł brutto.
2023-09-13 11:05 DIiIB UŚ Zamawiający informuje, iż na potrzeby kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić, że w ramach przedmiotu zamówienia realizowane są roboty budowlane w budynkach zamieszkania zbiorowego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane Naprawa schodów zewnętrznych w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7A, Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia. Attachment required (0)
3 Zdolność techniczna - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu okładzin stopni schodowych z płyt betonowych lastryko. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót - wg. wzoru stanowiącego załącznik 4 do ogłoszenia. Attachment required (0)
4 Zdolność zawodowa - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), tj. minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób - wg. wzoru stanowiącego załącznik 5 do ogłoszenia. Attachment required (0)
5 Wzór umowy - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz akceptuje jego treść i warunki realizacji przedmiotu zamówienia w nim podane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Klauzula RODO - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO - wg załącznika nr 3 do ogłoszenia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE" (0)
7 Odpis z właściwego rejestru/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - W postępowaniu Wykonawca powinien złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców). Attachment required (0)
8 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, a wszystkie podane informacje wraz z ofertą są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE" (0)
9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik 9 do ogłoszenia. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 527