Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00390811/01 Remont oraz przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Gwoździance celem utworzenia świetlicy wiejskiej - nr referencyjny IP.271.13.2023

Sebastian Szczepaniak
Gmina Niebylec Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Deadlines:
Published : 11-09-2023 22:55:00
Placing offers : 26-09-2023 10:00:00
Offers opening : 26-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2023.09.11.pdf pdf 145.55 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 481.1 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 33.52 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 29.06 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 27.06 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 26.58 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót wykonanych w okresie 5 lat.docx docx 28.03 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx docx 27.3 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 26.93 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.11 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf pdf 343.39 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Projekt robót budowlanych.pdf pdf 1170.52 2023-09-11 22:55:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - SSTWiORB.pdf pdf 126.62 2023-09-11 22:55:12 Proceeding
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót.pdf pdf 239.16 2023-09-11 22:55:15 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2023.09.20.pdf pdf 139.59 2023-09-20 11:57:54 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2023.09.22.pdf pdf 137.76 2023-09-22 11:18:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2023.09.26.pdf pdf 236.92 2023-09-26 15:01:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2023.10.06.pdf pdf 258.44 2023-10-06 15:06:33 Public message

Announcements

2023-10-06 15:06 Sebastian Szczepaniak Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-26 15:01 Sebastian Szczepaniak Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-26 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 246 520,00 PLN brutto.
2023-09-22 11:18 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 2023-09-22

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-09-20 11:57 Sebastian Szczepaniak Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 2023-09-20

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 447