Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCZ/ZP/3330/13/2023 USŁUGA UBEZPIECZENIA „PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2 CZĘŚCI)

Anita Polusik
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 11-09-2023 15:23:00
Placing offers : 25-09-2023 11:00:00
Offers opening : 25-09-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1              –          Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2              –          Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2a            –          Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 2b            –          Wykaz pojazdów


Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.


Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.95 2023-09-11 15:23:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 4571.09 2023-09-11 15:23:00 Proceeding
załączniki_do_SWZ_część_JAWNA.zip zip 643.62 2023-09-11 15:23:00 Proceeding
19.09.2023 JAWNE wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 112.7 2023-09-19 13:33:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 47.63 2023-09-19 13:33:19 Public message
20.09.2023 JAWNE wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 116.3 2023-09-20 18:24:01 Public message
Informacja po otwarciu.pdf pdf 158.8 2023-09-25 12:13:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 339.24 2023-09-28 15:29:38 Public message
2023_BZP 00435237_01.pdf pdf 88.2 2023-10-10 10:02:28 Public message

Announcements

2023-10-10 10:02 Małgorzata Misiak Ogłoszenie nr 2023/BZP 00435237 z dnia 2023-10-10

2023_BZP 00435237_01 [...].pdf

2023-09-28 15:29 Anita Polusik Dzień dobry,
w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-25 12:13 Anita Polusik W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja po otwarc [...].pdf

2023-09-25 11:17 Anita Polusik Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego:
dla Części 1 – 270.000 zł
dla Części 2 – 135.000 zł
2023-09-20 18:24 Anita Polusik Dzień dobry,
W załączeniu jawne wyjaśnienia treści SWZ.

20.09.2023 JAWNE wyj [...].pdf

2023-09-19 13:33 Anita Polusik Dzień dobry,
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia Ofert. Zmianie ulega SWZ i Ogłoszenie.

19.09.2023 JAWNE wyj [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467