Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”

Mariusz Turek
Urząd Miasta Jarosławia Department: Szkoła Podstawowa nr 11
Deadlines:
Published : 04-09-2023 11:05:00
Placing offers : 08-09-2023 10:00:00
Offers opening : 08-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza 37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 39

 ogłasza postępowanie na wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu.

1.    Przedmiot zamówienia: Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu.

2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4.    Termin wykonania zamówienia: od 11.09.2023 do 20.11.2023 roku.

5.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

6.    Kryteria oceny ofert - cena 100%

7.    Oferty  należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ pod nazwą niniejszego postępowania,  do dnia: 08.09.2023 r. do godz. 10:00

8.    Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.

9.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.09.2023 r. o godz. 10:05

10.    Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ i pod nazwą niniejszego postępowania.

11.    Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw/proceedings

          

ZATWIERDZAM

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza

w Jarosławiu

 

Ewa Leniar

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Instrukcja dla wykonawców monitoring.doc doc 188 2023-09-04 11:05:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 596.32 2023-09-12 08:30:35 Public message

Announcements

2023-09-12 08:30 Mariusz Turek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu” - 1 building work Szkoła Podstawowa nr 11
Kraszewskiego 39
37-500, Jarosław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3337 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 20.11.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 172