Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCM/WSM/ZP14/2023 dostawa drobnego sprzętu jednorazowego

Deadlines:
Published : 10-09-2023 15:03:00
Placing offers : 20-09-2023 09:00:00
Offers opening : 20-09-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS173-544162-pl.pdf pdf 748.09 2023-09-10 15:03:00 Proceeding
SWZ Przetarg nieograniczonydrobny sprzet MCM 14_2023.pdf pdf 529.66 2023-09-10 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 33.02 2023-09-10 15:03:00 Proceeding
formularz asortymentowo -cenowy załącznik nr 2.ods ods 61.03 2023-09-10 15:03:00 Proceeding
załącznik nr 3 -PPU.pdf pdf 254.2 2023-09-10 15:03:00 Proceeding
Zał. nr 5_9 Oświadczenia.docx docx 31.64 2023-09-10 15:03:00 Proceeding
espd-request (1).zip zip 89.63 2023-09-10 15:03:23 Proceeding

Announcements

2023-09-14 11:17 Sekcja Zamówień Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 25 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na dostawę drobnego sprzętu jednorazowego w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione W związku faktem, iż Zamawiający przewiduje zakup większego asortymentu drobnego sprzętu w najbliższym okresie niezasadne jest dzielenie zamówienia na części
2023-09-13 22:11 Sekcja Zamówień Zgodnie z art. 25 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na dostawę drobnego sprzętu jednorazowego w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione

W związku faktem, iż Zamawiający przewiduje zakup większego asortymentu drobnego sprzętu w najbliższym okresie niezasadne jest dzielenie zamówienia na części

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 590