Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/021/2023 „Naprawa lamp operacyjnych model Marled V10 /V16 produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”.

Deadlines:
Published : 31-08-2023 07:24:00
Placing offers : 21-09-2023 09:00:00
Offers opening : 21-09-2023 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Znak procedury: LI/5503/021/2023

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „Naprawę lamp operacyjnych  model Marled V10 /V16  produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”.

 

1.    Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a)    Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/021/2023

b)    Data zamieszczenia: 31.08.2023.r.

c)    Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Ofertę należy zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego w odpowiedniej zakładce oraz na Platformie zakupowej do dnia 21 września br., do godz.900

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:  „Przetarg ofertowy LI/5503/021/2023 na „Naprawę lamp operacyjnych model Marled V10/V16 produkcji KLS Martin” w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 21 września 2023 roku”  lub na Platformie Zakupowej Szpitala.

d)    Zamawiający zastrzega sobie termin zadawania pytań  do 15.09.2023.r. Pytania można zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową.

e)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

f)     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

h)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

i)     Oferta musi zawierać:

·        Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

·        Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

·        Oświadczenie o autoryzacji Wykonawcy przez serwis Producenta urządzeń, tj. firmy KLS MARTIN.

·        Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

j)      Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 21.09.2023 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

k)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy lamp operacyjnych model Marled V10/ V16 produkcji KLS MARTIN, będących własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w okresie od 20.09.2023 roku do 06.11.2023 roku.

3.   Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)   Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)   Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)   Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·        Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·        Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)   Informacje przebiegu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (na podstronie „zapytania ofertowe”):

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/

e)   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

f)    W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

g)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Małgorzata Stanek

+48 12 614 24 56, m.stanek@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 KrakówW przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.12 614 24 56

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LI_5503_021_2023_formularz_ofertowy_zał.1.docx docx 18.39 2023-08-31 07:24:00 Proceeding
Wzór umowy_zał.2.docx docx 42.87 2023-08-31 07:24:00 Proceeding
Klauzula_informacyjna.docx docx 15.27 2023-08-31 07:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 naprawa lamp operacyjnych model Marlux X6 / X8 produkcji KLS MARTIN - 1 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji 9 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 364