Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w Gdańsku przy ul. Ogińskiego polegającego na budowie Budynku usługowego A1 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek 69/5 i 69/2, obręb 704 w Gdańsku, przy ulicy Ogińskiego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego 16-lokalowego - budynek A2 z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki 69/5, 69/2 obręb 704 w Gdańsku przy ul. Ogińskiego oraz trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych 9-lokalowych z infrastrukturą techniczną wraz zagospodarowaniem terenu działki 143/2 i 122/2 obręb 704.”

Deadlines:
Published : 06-09-2023 11:53:00
Placing offers : 09-10-2023 12:00:00
Offers opening : 09-10-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 131.91 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1331.87 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - JEDZ - formularz.pdf pdf 314.02 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Załącznik na 10 do SWZ_projektowane postanowienia umowy (umowa).pdf pdf 1293.8 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Załącznik do umowy nr 1.pdf pdf 842.57 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Załącznik do umowy nr 2.pdf pdf 519.25 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do umowy.pdf pdf 2688.1 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wk Nr 1, 3-7D oraz 9 i 11.docx docx 75.13 2023-09-06 11:53:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ nr 1.pdf pdf 425.78 2023-09-12 12:05:29 Public message
01.Wyjaśnieina i zmiana treści SWZ 14.09.2023.pdf pdf 2601.78 2023-09-14 15:10:19 Public message
02.Wyjaśnienia treści SWZ_22.09.2023.pdf pdf 229.01 2023-09-22 17:50:41 Public message
03.Wyjaśnieina i zmiana treści SWZ 25.09.2023.pdf pdf 9902.62 2023-09-25 18:59:30 Public message
04.Wyjaśnieina i zmiana treści SWZ 25.09.2023 d1.pdf pdf 1954.49 2023-09-25 18:59:30 Public message
05.Wyjaśnieina i zmiana treści SWZ 26.09.2023 d2.pdf pdf 872.58 2023-09-26 14:15:04 Public message

Announcements

2023-09-26 14:15 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

05.Wyjaśnieina i zmi [...].pdf

2023-09-25 18:59 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

03.Wyjaśnieina i zmi [...].pdf

04.Wyjaśnieina i zmi [...].pdf

2023-09-22 17:50 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

02.Wyjaśnienia treśc [...].pdf

2023-09-14 15:10 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

01.Wyjaśnieina i zmi [...].pdf

2023-09-12 12:05 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o modyfikacji SWZ.

Modyfikacja SWZ nr 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 686