Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 93/ZP/REG/2023 Sukcesywna dostawa produktów chemicznych na potrzeby pływalni w Kosakowie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Deadlines:
Published : 02-11-2023 10:04:00
Placing offers : 13-11-2023 09:00:00
Offers opening : 13-11-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Unieważnienie postępowania oraz brak wyboru oferty:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)    nie została złożona żadna oferta;

b)    wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;

c)     cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

d)    wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

f)      zmianą zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy dot. nazw poduktów chemicznych.docx docx 17.7 2023-11-02 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 20.38 2023-11-02 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 154.56 2023-11-02 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie dot. powierzenia zamówienia podwykonawcy.docx docx 12.98 2023-11-02 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf pdf 293.56 2023-11-02 10:04:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2468.19 2023-11-02 10:04:00 Proceeding
15.11.2023 rok _ Informacja o wyborze oferty..pdf pdf 60.38 2023-11-15 11:25:41 Public message

Announcements

2023-11-15 11:25 M. Angielczyk 15.11.2023 rok - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.11.2023 rok _ Inf [...].pdf

2023-11-13 21:13 M. Angielczyk Szanowni Państwo,

Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył Wykonawca:
Zakład Produkcyjno-Usługowy „GOTIX W. H. GOTOWICZ” Waldemar Gotowicz z siedzibą w Zamościu, przy ul. Merlina nr 5, 89-200 Szubin (NIP 562-000-71-11). Cena oferty netto: 70.765,00 PLN.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Płynny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, (nietechniczny) o zawartości chloru aktywnego od 12,5 % do 21 % Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona. Roztwór nie powoduje osadzania się zanieczyszczeń no urządzeniach dozujących, uwalniania wolnych chlorków oraz gromadzenia metali ciężkich w wodzie kąpielowej. Roztwór powinien posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia. Opakowania 25kg. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze 530 pkg. - (0)
2 Korektor odczynu PH Minus na bazie kwasu siarkowego czystego, o stężeniu pomiędzy 49% ≤ C < 50% wolny od chlorków, do wody w basenach publicznych. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN. białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności 25kg. 160 pkg. - (0)
3 Preparat do uzdalniania wody w basenach kąpielowych publicznych zawierający chlorek wodorotlenku glinu w ilości 5-15 %, przeznaczony do koagulacji wody. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności 30 kg. 30 pkg. - (0)
4 Płynny roztwór przeznaczony do zwalczania alg i grzybów w basenach kąpielowych, nie pieniący się, bezchlorkowy, neutralny względem PH wody, zawierający minimum 30% amin czwartorzędowych. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności 5kg. Preparat powinien posiadać pozwolenie na obrót środkiem biobójczym 100 pkg. - (0)
5 Płynny środek czyszczący cegłę klinkierową, glazurę i inne kwasoodporne powierzchnie z osadów wapna, cementu i innych zabrudzeń. W składzie zawiera poniżej 5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, kwasy organiczne i nieorganiczne, środki zapachowe. Opakowania 5kg 120 pkg. - (0)
6 Kwaśny płyn bakteriobójczy i czyszczący do dezynfekcji powierzchni (ścian, podłóg) i wyposażenia (szafki, instalacje, armatura i inne). Do stosowania na wszystkich kwasoodpornych powierzchniach. W składzie zawiera substancję czynną (Poliheksametyleno biguanid 1g), 5-15% anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, 1-5% butyglikolu, 15-30% kwasów nieorganicznych. Wartość pH<1. Niezawierający formaldehydu, związków chloru i związków fenolu. Preparat powinien posiadać pozwolenie na obrót środkiem biobójczym Opakowania 5kg 100 pkg. - (0)
7 Alkaliczny, pianowy dezynfekcyjny (działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobjcze) preparat na bazie aktywnego chloru do czyszczenia powierzchni w przemyśle spożywczym oraz w miejscach użyteczności publicznej. W składzie: podchloryn sodu CAS:7681-52-9, 5-15% wodorotlenek sodu,, 5-15% związków powierzcniowo czynnych. Wartość pH >12. Preparat powinien posiadać pozwolenie na obrót środkiem biobójczym i zgodnie z nim być dopuszczony do dezynfekcji linii brzegowej. Opakowania 5kg 100 pkg. - (0)
8 Aktywny roztwór ditlenku chloru (chloran sodu) preparat do neutralizacji chloru związanego i redukcji chloroformu oraz THM w basenach, w postaci płynnej, gotowy roztwór do użycia, bez potrzeby wcześniejszego przygotowania (połączenia stabilizowanego roztworu ditlenku chloru z aktywatorem), stosowany bezpośrednio do wody basenowej, barwa bezbarwna lub jasnożółta, stężenie 0,1 – 0,5 g/100 gr. Środka, dobra rozpuszczalność w wodzie. Opakowania 20 kg Preparat powinien legitymizować się dokumentem potwierdzającym jego skuteczność. Może to być atest PZH lub innej instytucji uprawnionej do wydawania atestów. Dodatkowo preparat winien legitymować się działaniem bakteriobójczym potwierdzonym przez pozwolenie na obrót środkiem biobójczym 30 pkg. - (0)
9 Płyn do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz do dezynfekcji stóp i rąk. Substancja czynna Chlorek didecylodimetyloamonu. Opakowania 5kg 5 pkg. - (0)
10 DPD1 - Tabletki do pomiaru chloru wolnego dla fotometru basenowego PALINTEST 1500 pc. - (0)
11 DPD3 - Tabletki do pomiaru chloru całkowitego dla fotometru basenowego PALINTEST 500 pc. - (0)
12 PHENOL RED - Tabletki do badania odczynu pH w wodzie dla fotometru PALINTEST 1500 pc. - (0)
13 KWAS FOSFOROWY 25% zastosowanie produktu: pasywacja niecek basenowych wykonanych z stali kwasoodpornej; stan fizyczny: ciekły, kolor: bezbarwny; zapach: bezwonny; rozpuszczalny w wodzie. 20 kg - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail w dni robocze, najpóźniej do godziny 15.00. Dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy odbywać się będą w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego, ale nie później niż do godziny 14:00. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące nazw oferowanych produktów chemicznych. - Wymagany dokument w postępowaniu. Zamawiający wymaga podania nazw oferowanych produktów chemicznych. Do oferty należy załączyć Oświadczenie Wykonawcy dotyczące nazw oferowanych produktów chemicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia i jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023, poz. 1497) - Wymagany dokument w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497). Attachment required (0)
8 Wzór umowy - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy. Wzór umowy zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które będą obowiązywały strony, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 352