Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CRZP/204/009/D/23 Dostawa urządzeń transmisji danych typu 5G OpenRAN dla projektu PL-5G dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Olga Warszewska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 23-08-2023 13:57:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.zip zip 180.94 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS161-509460-pl.pdf pdf 151.29 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ CRZP 204 009 D 23.pdf pdf 466.5 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz rzeczowo cenowy.zip zip 208.56 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 421.41 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 544.74 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ espd-request.zip zip 86.84 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Grupa kapitałowa.zip zip 161.64 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w JEDZ.zip zip 171.67 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.zip zip 178.53 2023-08-23 13:57:00 Proceeding
Pytania odpowiedzi zmiana SWZ z 29 08 2023.pdf pdf 183.72 2023-08-29 09:06:44 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty po zmianie z dn 29 08 2023.zip zip 181.07 2023-08-29 09:06:44 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz rzeczowo cenowy po zmianie z dn 29 08 2023.zip zip 208.7 2023-08-29 09:06:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 168.06 2023-09-19 11:30:32 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona postępowania.pdf pdf 196.85 2023-09-26 13:59:27 Public message

Announcements

2023-09-26 13:59 Olga Warszewska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-19 11:30 Olga Warszewska Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.09.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/204/009/D/23, ZP/46/WETI/23
INFORMACJA O KWOCIE
JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) pn.: Dostawa urządzeń transmisji danych typu 5G OpenRAN dla projektu PL-5G.
Działając na podst. art. 222 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 5.100.000,00 PLN.
2023-08-29 09:06 Olga Warszewska Pytania, odpowiedzi, zmiana treści SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty po zmianach, Załącznik nr 2 do SWZ Formularz rzeczowo-cenowy po zmianach z dnia 29.08.2023r.

Pytania odpowiedzi z [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].zip

Załącznik nr 2 do SW [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369