Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-14/2023 Świadczenie usługi ochrony mienia dla obiektów należących do Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 22-08-2023 10:30:00
Placing offers : 24-08-2023 14:00:00
Offers opening : 24-08-2023 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zaproszenie

 

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Świadczenie usługi ochrony mienia dla obiektów należących do Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 październik 2023 roku

Warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego

do dnia: 24.08.2023 r. do godz. 14:00

Formularz należy opatrzyć podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Jerzy Zinko e-mail: jerzy.zinko@wodymiejskie.stargard.pl

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 - Specyfikacja - Opis przedmiotu zamówienia

2.       Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

3.       Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

4.       Załącznik nr 4 – Oświadczenie sankcyjne

5.       Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

 

Informacja dot.  ochrony danych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.  z siedzibą w Stargardzie, ul. Stefana Okrzei 6;

§   inspektorem ochrony danych osobowych w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o. jest Pan Sławomir Zając, kontakt: slawomir.zajac@mpgk.staragrd.pl, 519-546-926;

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z wykonaniem zlecenia o udzielenie zamówienia publicznego nr NP-50-14/2023 zawartej w trybie postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i udostępnienia organom nadzorującym lub kontrolującym działalność Zamawiającego.

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu   o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej lub dla organów nadzorczych i/lub kontrolnych względem Zamawiającego.; 

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  W przypadku oferty, która została uznana za najkorzystniejszą dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacja umowy

§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; do którego nie stosuje się przepisów PZP, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z  Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; 

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane Zamawiający nie zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§   posiada Pani/Pan:

     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-50-14.2023 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 79.7 2023-08-22 10:30:00 Proceeding
NP-50-14.2023 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy pdf.pdf pdf 96.2 2023-08-22 10:30:00 Proceeding
NP-50-14.2023 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wersja edytowalna.docx docx 16.08 2023-08-22 10:30:00 Proceeding
NP-50-14.2023 Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy.docx docx 14.08 2023-08-22 10:30:00 Proceeding
NP-50-14.2023 Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.docx docx 13.02 2023-08-22 10:30:00 Proceeding
NP-50-14.2023 Załącznik nr 5 Wzór umowy.pdf pdf 169.9 2023-08-22 10:30:00 Proceeding
NP-50-14.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.sig.pdf pdf 189.9 2023-08-25 11:59:39 Public message

Announcements

2023-08-25 11:59 Krzysztofa Gut Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w toku niniejszego postępowania.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-50-14.2023 Zawiad [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wynagrodzenie za usługę ochrony fizycznej mienia (należy wskazać łączną wartość wynikającą z formularza ofertowego) Proszę załączyć przygotowany przez Zamawiającego formularz ofertowy podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 1 września 2023 do dnia 31 października 2023.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 258