Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DS/ZP05/2023 Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

Grzegorz Rogalewicz
Urbitor Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-09-2023 09:14:00
Placing offers : 06-10-2023 10:00:00
Offers opening : 06-10-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

I. Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją postępowania zawartą w załącznikach, w tym ze wzorem umowy określającym m.in. warunki dostawy, gwarancji oraz kary umowne.

II. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem niniejszej platformy, a nie poczty elektronicznej. Szczegółowe zasady komunikacji określa rozdział XII SWZ.

III. Oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawiera rozdział XV SWZ.


IV. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

V. Prośby o wsparcie techniczne związane z procesem złożenia oferty prosimy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - IT Urbitor.pdf pdf 151.12 2023-09-05 09:14:00 Proceeding
SWZ - IT Urbitor.pdf pdf 1041.1 2023-09-05 09:14:00 Proceeding
załączniki do SWZ - IT Urbitor.zip zip 972.39 2023-09-05 09:14:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 402