Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup roślin na teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Deadlines:
Published : 11-08-2023 14:46:00
Placing offers : 14-08-2023 14:47:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Nowy Dwór Mazowiecki 01-08-2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania

„Zakup roślin na teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.

I.       Nazwa i adres zamawiającego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

NIP 531 10 00 938

II.    Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych

III.  Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn „Zakup roślin i kory na teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup roślin na teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:

·       

·         Kapusta ozdobna (doniczka P 12   cm )– 300 szt.,

Materiał  roślinny  powinien  pochodzić  z licencjonowanej szkółki. Przed realizacja zmówienia Zamawiający musi zaakceptować zestawienie kolorystyczne roślin poprzez materiał zdjęciowy.   

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie: do 31 października 2023 r.

IV.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

2.    W postępowaniu          oświadczenia,          wnioski,        zawiadomienia         oraz    informacje     Zamawiający  i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia poniżej 130 000 złotych. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.

3.    Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów. 

4.    Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.

5.    Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.

6.   Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pani. Julianna Borkowska .

VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 130 000 złotych, do dnia 14.08.2023 roku.

3.    Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5.    Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.

6.   Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy zakupowej.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty

1.    Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:

Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.

2.    Ceną oferty będzie wynikała z  zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

3.    Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).

5.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Informacje dodatkowe

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)   zmiany lub odwołania warunków postępowania;

2)   unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.    Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.

3.    Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:

1)   Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Z-ca Burmistrza

Janusz Mikuszewski

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FormularzOfertyDodatek.docx docx 21.01 2023-08-11 14:46:00 Proceeding
FormularzOfertyDodatek.docx docx 21.01 2023-08-11 14:46:00 Subject of the order
zapytanie_ofertowe-roslinykapusta.docx docx 36.01 2023-08-11 14:46:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup roślin na teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zakup roślin na teren Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

FormularzOfertyDodat [...].docx

zapytanie_ofertowe-r [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3337 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 31.10.2023 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 168