Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/PG/351-69/2023 TP/U/S Kompleksowa usługa organizacji dwudniowego warsztatu, podnoszącego wiedzę z zakresu procesu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych i roli ROPS w jego wdrażaniu w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

Deadlines:
Published : 11-08-2023 12:03:00
Placing offers : 21-08-2023 10:00:00
Offers opening : 21-08-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 351-69-2023.pdf pdf 933.79 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 606.9 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
08db9a50-65a2-5835-3156-350012c4a736.pdf pdf 128.38 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy _ROPS.pdf pdf 845.45 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.DOCX DOCX 29.06 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37.01 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.28 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 27.3 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 22.37 2023-08-11 12:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 201.23 2023-08-11 12:03:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-69-2023.pdf pdf 526.75 2023-08-21 10:56:09 Public message
informacja z otwarcia - 351-69-2023.pdf pdf 542.25 2023-08-21 13:54:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-69_2023_.pdf pdf 548.2 2023-08-24 14:04:10 Public message

Announcements

2023-08-24 14:04 Andrzej Rzewiński Szanowni Państwom, W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-21 13:54 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym zamówieniu, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-21 10:56 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert, Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503