Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.72.2023/AS Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymania czystości i porządku w tym prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-08-2023 09:45:00
Placing offers : 11-09-2023 12:00:00
Offers opening : 11-09-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 94.64 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy 7.08.pdf pdf 202.3 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 80.71 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
espd-request.xml xml 126.32 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 244.57 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do OPZ i do Umowy.odt odt 43.67 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do OPZ i do Umowy.odt odt 35.44 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
załacznik nr 3 do OPZ i do Umowy.ods ods 42.49 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do OPZ i do Umowy.ods ods 27.19 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPZ i do Umowy Formularz cenowy.ods ods 25.64 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ i do Umowy.odt odt 3121.13 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.46 2023-08-14 09:45:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.54 2023-09-11 14:02:30 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A.Sz..pdf pdf 193.96 2023-10-05 13:09:10 Public message

Announcements

2023-10-05 13:09 Agnieszka Szatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-11 14:02 Agnieszka Szatkowska Informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-11 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 3 511 161,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503