Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PP.271.18.2023 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej

Deadlines:
Published : 03-08-2023 13:35:00
Placing offers : 24-08-2023 12:00:00
Offers opening : 24-08-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Rzeczenica pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej”.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ oraz załączniki nr 1-3 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6, 6A, 6B, 6C do SWZ oraz załącznikach nr 1-7 do opisu przedmiotu zamówienia(OPZ).

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłanie wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db940b-dfde-2699-9fc8-170011dbcea0.pdf pdf 132.11 2023-08-03 13:35:00 Proceeding
08db9a49-b020-15b8-3156-350012c4a6ef-5.pdf pdf 37.8 2023-08-11 11:17:38 Public message
PP.271.18.2023 zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 220.63 2023-08-11 11:17:38 Public message
PP.271.18.2023 zmiana terminu składania ofert 17.08.23.pdf pdf 220.49 2023-08-17 11:01:24 Public message
08db9f00-12d4-fd02-9fc8-170011dbe2cd.pdf pdf 37.81 2023-08-17 11:01:24 Public message
230904 Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej na stronę.pdf pdf 294.75 2023-09-04 14:24:56 Public message

Announcements

2023-09-04 14:24 Nadia Tuszyńska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III zamówienia w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej”.

230904 Informacja o [...].pdf

2023-08-24 13:28 Nadia Tuszyńska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej.".
2023-08-24 12:00 Buyer message Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 80 000,00 zł 1. część I zamówienia - 55 000,00 zł 2. część II zamówienia - 21 000,00 zł 3. część III zamówienia - 4 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.
2023-08-21 13:32 Nadia Tuszyńska Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza wyjaśnienia do SWZ o charakterze jawnym.
2023-08-17 11:01 Nadia Tuszyńska Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza zmianę ogłoszenia SWZ w zakresie zamiany terminu składania ofert.

PP.271.18.2023 zmian [...].pdf

08db9f00-12d4-fd02-9 [...].pdf

2023-08-11 11:17 Nadia Tuszyńska Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza zmianę ogłoszenia SWZ w zakresie zamiany terminu składania ofert.

08db9a49-b020-15b8-3 [...].pdf

PP.271.18.2023 zmian [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 552