Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2023 Usługa ubezpieczenia Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego (2 Części)

Anna Maria Jurek
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Rozwoju
Deadlines:
Published : 02-08-2023 12:49:00
Placing offers : 05-09-2023 12:00:00
Offers opening : 05-09-2023 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

 

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

-         Zadawania pytań do SWZ

-         Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

-         Przesłania odwołania/inne

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

-         tel. 22 101 02 02

-         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

-         Załącznik nr 1 - Charakterystyka Zamawiającego

-         Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 133 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

 

Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.zip zip 1368.27 2023-08-02 12:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS147-470041-pl.pdf pdf 142.65 2023-08-02 12:49:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania JAWNE.pdf pdf 471.08 2023-08-29 09:51:43 Public message
Informacja po otwarciu ofert.pdf pdf 659.03 2023-09-05 15:07:16 Public message
wybór_signed.pdf pdf 322.37 2023-09-21 18:02:33 Public message

Announcements

2023-09-21 18:02 Anna Maria Jurek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór_signed.pdf

2023-09-05 15:07 Anna Maria Jurek Informacja po otwarciu ofert

Informacja po otwarc [...].pdf

2023-09-05 12:03 Anna Maria Jurek Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego:
dla Części 1 – 795 000 zł
dla Części 2 – 525 000 zł
2023-08-29 09:51 Anna Maria Jurek W odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ w części nieobjętej poufnym charakterem informacji (części jawnej).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielił wyjaśnień treści SWZ i wprowadził zmiany treści SWZ w części SWZ objętej poufnym charakterem informacji, o której mowa w art. 133 ust. 3 PZP i przekazał je, zgodnie z art. 135 ust. 6 PZP wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625