Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.40.2023 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Gniezno Ogłoszenie nr 2023/BZP 00334671/01 z dnia 2023-08-01

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 01-08-2023 11:32:00
Placing offers : 10-08-2023 09:00:00
Offers opening : 10-08-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00334671 01 z dnia 2023-08-01.pdf pdf 109.29 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
SWZ_1.08.2023.pdf pdf 673.79 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 866.16 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie art. 125.docx docx 23.39 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
zał. nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 17.9 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
zał. nr 4- wykaz_osób.docx docx 17.86 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
zał. nr 5- wykaz usług.docx docx 18 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
zał.1 formularz_ofertowy.doc doc 66.5 2023-08-01 11:32:00 Proceeding
odpowiedzi_zamawiającego-7.08.2023.pdf pdf 226.29 2023-08-07 13:16:38 Public message
zestawienie_ofert_10.08.2023.pdf pdf 227.03 2023-08-10 11:48:26 Public message
wybór_oferty_23.08.2023 publiczny.pdf pdf 338.69 2023-08-23 18:29:45 Public message

Announcements

2023-08-23 18:29 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Gniezno

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Piotr Staśkiewicz Specjalistyczna Terapia Pedagogiczna
ul. Słoneczna 3b, 62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_23.08.2 [...].pdf

2023-08-10 11:48 Krzysztof Kaźmierski Zestawienie złożonych ofert w załączniku

zestawienie_ofert_10 [...].pdf

2023-08-10 08:13 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 68 416,00 zł brutto.
2023-08-07 13:16 Krzysztof Kaźmierski odpowiedzi zamawiającego do postepowania

odpowiedzi_zamawiają [...].pdf

2023-08-07 12:20 Krzysztof Kaźmierski odpowiedzi na pytania dot. postępowania- w załączniku

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389