Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.7.2023 I Tężnia w Golubiu-Dobrzyniu (II postępowanie)

Deadlines:
Published : 26-07-2023 15:00:00
Placing offers : 31-08-2023 10:00:00
Offers opening : 31-08-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówienieniu_Tężnia_II postępowanie.pdf pdf 65.58 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
SWZ_tężnia_II postępowanie.pdf pdf 23070.01 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia.zip zip 40141.21 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy.docx docx 34.12 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3_oświadczenie wykonawcy.docx docx 27.8 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 25.64 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5_wykaz robót budowlanych.docx docx 23.66 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6_zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.45 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7_wzór pełnomocnictwa.docx docx 24.25 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8_oświadczenie a art. 117 ust. 4.docx docx 22.83 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9_projekt umowy.docx docx 85.02 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10_przedmiary.zip zip 218.59 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11_klauzula RODO art. 13.docx docx 26.58 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 12_klauzula RODO art. 14.docx docx 25.47 2023-07-26 15:00:00 Proceeding
2023.08.14_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.4 2023-08-14 14:22:20 Proceeding
2023.08.14_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 665.34 2023-08-14 14:22:28 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_aktualizacja 2023.08.14.docx docx 34.07 2023-08-14 14:22:28 Proceeding
WI.271.7.2023_informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 544.3 2023-08-31 10:14:30 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08dbb8f2-3ae2-3ee0-fb2f-6c0011a5923c.pdf pdf 43.83 2023-09-19 11:30:10 Public message
WI.271.7.2023_unieważnienie.pdf pdf 608.42 2023-09-19 11:30:10 Public message

Announcements

2023-09-19 11:30 Marta Jaworska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pózn. zm.) Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania:
1. Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty (…)”.
2. Uzasadnienie faktyczne: w ramach postępowania na realizacje zamówienia wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

WI.271.7.2023_uniewa [...].pdf

2023-08-31 10:14 Marta Jaworska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WI.271.7.2023_inform [...].pdf

2023-08-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 553