Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WF.271.2.2023 Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023r. Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia

Deadlines:
Published : 24-07-2023 10:35:00
Placing offers : 04-08-2023 10:00:00
Offers opening : 04-08-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS140-447414-pl-ogłoszenie.pdf pdf 108.89 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
SIWZ_WF.271.2.2023.pdf pdf 21587.66 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
załącznik 1_formularz ofertowy_kredyt.docx docx 56.24 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
Załącznik 2_Formularz JEDZ_edytowalny_kredyt.doc doc 189 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
Załącznik 2_Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-20220429.pdf pdf 888.68 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
załącznik 3_wzór pełnomocnictwa_kredyt.docx docx 24.06 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
załacznik 4_sprawozdania.zip zip 1388.51 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
załacznik 5_uchwały.zip zip 3111.41 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
załącznik 6_klauzula RODO art. 13_kredyt.docx docx 26.57 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
załącznik 7_klauzula RODO art. 14_kredyt.docx docx 25.53 2023-07-24 10:35:00 Proceeding
2023.07.27_odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 732.6 2023-07-27 09:21:17 Public message
Pismo-2023.08.04-unieważnienie.pdf pdf 493.23 2023-08-04 12:59:35 Public message
WF.271.2.2023_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 88.77 2023-08-21 13:43:37 Public message

Announcements

2023-08-21 13:43 Marta Jaworska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone.

WF.271.2.2023_Ogłosz [...].pdf

2023-08-04 12:59 Jacek Dowgialło Informacja z otwarcia ofert

Pismo-2023.08.04-uni [...].pdf

2023-08-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7.197.049,61 zł
2023-07-27 09:21 Marta Jaworska Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2023.07.27_odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 412