Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.14.2023 Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Jaświły

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 19-07-2023 15:43:00
Placing offers : 14-08-2023 10:00:00
Offers opening : 14-08-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
jedz.zip zip 957.21 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
SWZ transport.pdf pdf 725.8 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty.docx docx 33.56 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1.docx docx 25.06 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2b oświadczenie podmiotu udost.zasoby art125 ust.5.docx docx 27.6 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 47.5 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 20.02 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.1 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 14.94 2023-07-19 15:43:00 Proceeding
załączniki do umowy.docx docx 95.98 2023-07-19 15:44:06 Proceeding
2023-OJS137-436796-pl (1).pdf pdf 123.59 2023-07-21 09:27:57 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy wersja 2.docx docx 59.29 2023-08-08 12:15:52 Proceeding
Odpowiedz na pytania-sig.pdf pdf 393.05 2023-07-27 16:05:27 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy po zmianie.docx docx 59.45 2023-08-03 12:55:39 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy wersja 2.docx docx 59.29 2023-08-08 12:14:53 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 192.66 2023-08-11 10:32:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 37.46 2023-08-14 11:21:20 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (2).pdf pdf 215.82 2023-08-16 11:19:16 Public message

Announcements

2023-08-16 11:19 Ryszard Prolan Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj.

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
NIP:542-020-00-91

Informacja w załączniku.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-14 11:21 Ryszard Prolan Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-14 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 774 290,00 zł.
2023-08-11 10:32 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zakupowego wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Pytanie Wykonawcy:
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie sposobu wynagradzania operatora za wykonane usługi przewozowe. W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmieniliście Państwo sposób rozliczenia wynagrodzenia (rekompensaty). Początkowo rekompensata miała być obliczana z uwzględnieniem wzoru, w którym operator odejmował od poniesionych kosztów świadczenia usług wygenerowane przychody i powiększał rekompensatę o rozsądny zysk (wariant I). Następnie zmieniliście Państwo brzmienie § 12 i usunęliście wzór służący obliczaniu rekompensaty. W ocenie wykonawcy, obecne ukształtowanie postanowień umowy wskazuje na to, że wynagrodzenie operatora będzie ustalane w następujący sposób: stawka x wozokm + przychody z opłat + dopłaty (wariant II).
Z uwagi na niejasne brzmienie niektórych postanowień umowy, w szczególności § 12, proszę o potwierdzenie, który wariant wskazany powyżej będzie obowiązujący przez cały okres obowiązywania umowy: wariant I czy wariant II.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie operatora będzie ustalane w następujący sposób: stawka x wozokm + przychody z opłat + ewentualne dopłaty.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-08-08 12:14 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zakupowego wpłynęły pytania od
Wykonawcy.
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Pytanie Wykonawcy:
Został zmieniony zapis o wynagrodzeniu w § 10 ust. 2 ale w dalszej części umowy nie ma to stosownych konsekwencji czyli w § 12 pkt. 2 o ustalaniu rekompensaty. W sumie prawie cały § 12 jest do zmiany. Zapis o "rozsądnym zysku" w wysokości 3% także powinien być zmieniony bo mowa jest o rozsądnym zysku ale nie ma mowy o tym że to jest 3% czy inna wartość.

Odpowiedź Zamawiającego:

W wyniku dokonanej zmiany w § 10 ust. 2 Zamawiający (Organizator) zmienia również zapisy w § 12 wzoru umowy, dotyczące zasady wyliczenia i wnioskowania o rekompensatę finansową.
Dokonane zamiany zostały naniesione do wzoru umowy.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

2023-08-03 12:55 Ryszard Prolan Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ przed terminem składania ofert w zakresie zapisów we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana dotyczy zapisu w § 10 ust. 2 wzoru umowy w zakresie wynagrodzenia Operatora.
Treść § 10 ust. 2 przed zmianą:
„Za usługi przewozowe prawidłowo wykonane w okresie rozliczeniowym Operatorowi przysługuje wynagrodzenie umowne, będące sumą iloczynu faktycznie wykonanych wozokilometrów, oraz stawki zgodnie z ofertą Operatora: ………….. zł za 1 wozokilometr, pomniejszone o przychody z opłat, o których mowa w ust. 1 oraz dopłat do ulg ustawowych.”
Treść § 10 ust. 2 po zmianie Zamawiającego/Organizatora:
„Za usługi przewozowe prawidłowo wykonane w okresie rozliczeniowym Operatorowi przysługuje wynagrodzenie umowne, będące sumą iloczynu faktycznie wykonanych wozokilometrów, oraz stawki zgodnie z ofertą Operatora: ………….. zł za 1 wozokilometr.”
W wyniku analizy treści wzoru umowy Zamawiający/Organizator zauważył, iż przez pomyłkę zamieścił w § 10 ust. 2 zapis o pomniejszeniu wynagrodzenia Operatora o przychód ze sprzedaży biletów i dopłat do ulg ustawowych. Na etapie kalkulowania ceny za 1 wozokilometr Operator winien uwzględnić przychody, o których mowa powyżej.

W załączeniu wzór umowy po zmianie.

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

2023-07-27 16:05 Ryszard Prolan Jaświły, 26.07.2023 r.
Zamawiający (Organizator):
Gmina Jaświły
Jaświły 7
19-124 Jaświły
WYKONAWCY
(uczestnicy postępowania)


dotyczy postępowania nr Rl.271.14.2023 prowadzonego pn.:„Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Jaświły”


Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zakupowego wpłynęły pytania od
Wykonawcy.
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Pytanie Wykonawcy:
Jak ma wyglądać kwestia zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół w Jaświłach i Dolistowie Starym. Organizator czy Operator ustala stawki biletów i jak wygląda ich zamówienie i rozliczenie na podstawie faktury?

Odpowiedź Zamawiającego:
Elementem opłat, o których mowa w § 10 ust. 1 wzoru umowy, jest nabywanie przez Organizatora biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Jaświły, w celu wykonania przez Gminę Jaświły obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art.39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Szacunkowa liczba biletów w roku szkolnym wyniesie ok. 226 sztuk ( ulgowych). Przy czym ilość ta może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb w danym miesiącu.
Stawki biletów ustali Operator. Zasady rozliczenia z Organizatorem za zakup biletów i uzyskania rekompensaty na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów zostały opisane w § 13 wzoru umowy.
2. Pytanie Wykonawcy:
Czy istnieje możliwość zapisu w umowie zobowiązania do przekazywania Operatorowi danych potrzebnych do prawidłowej sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych, tj. imienne listy dzieci na bilety miesięczne szkolne z miejscem wsiadania i wysiadania oraz w przypadku dzieci przedszkolnych datę urodzenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Organizator (Zamawiający) zawrze z Operatorem (Wykonawcą) stosowną umowę powierzenia danych osobowych, w celu prawidłowej sprzedaży biletów miesięcznych dla uczniów. Załącznikiem do umowy będzie imienna lista dzieci wraz ze wskazaniem miejsca wsiadania i wysiadania każdego dziecka.
z up. WÓJTA
Marek Jarosz
zastępca Wójta

Odpowiedz na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621