Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup 13 nawilżaczy powietrza

Deadlines:
Published : 14-07-2023 14:40:00
Placing offers : 01-08-2023 10:00:00
Offers opening : 01-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.8 2023-07-14 14:40:00 Proceeding
SWZ nawilżacze.docx docx 150.06 2023-07-14 14:40:00 Proceeding
odpowiedź na pytania.pdf pdf 42.89 2023-07-31 15:29:30 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 38.66 2023-08-01 12:32:12 Public message

Announcements

2023-08-01 12:32 Anna Wandzik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup 13 nawilżaczy powietrza

Zamawiający, informuje o unieważnieniu postępowania, na realizację przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej Pzp.


Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 ust. 1) ustawy Pzp.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo nie złożono żadnej oferty.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: W wyznaczonym terminie 01.08.2023 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego też Zamawiający unieważnia postępowanie.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-08-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 255 000 zł brutto.
2023-07-31 15:29 Anna Wandzik ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup 13 nawilżaczy powietrza


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„Zwracam się z prośbą o możliwość zaproponowania urządzenia: nawilżacz powietrza o pojemności zbiornika wody 29l. Pozostałe funkcje urządzenia zostają spełnione.”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest następujące:
Zamawiający, zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt 2 SWZ opisał, że przedmiotem zamówienia jest zakup 11 szt. „nawilżaczy do przestrzeni o mniejszej kubaturze” posiadających odpinany zbiornik na wodę o pojemności minimum 20 l, oraz 2 szt. „nawilżaczy do przestrzeni o większej kubaturze” posiadających odpinany zbiornik na wodę o pojemności minimum 30 l.
Dlatego też możliwe jest zaproponowanie wskazanych nawilżaczy o pojemności zbiornika 29 litrów jako nawilżaczy do przestrzeni o mniejszej kubaturze.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-07-20 10:57 Anna Wandzik Zamawiający otrzymał pytanie:

Po zapoznaniu się z warunkami uczestniczenia w przetargu, uważam że spełniamy kryteria i możemy przygotować dla Państwa najlepszą ofertę.
Siedzibę mamy w Zabrzu, więc czas realizacji dostawy, obsługa serwisowa i szkolenie Państwa pracowników przebiegnie bez przeszkód.

Kontaktuje się ponieważ chciałbym potwierdzić jeden warunek formalny, czy w ramach spełnienia warunków określonych w punkcie 4 sekcja V,
możemy wykazać że systematycznie w ciągu kilku ostatnich lat realizowaliśmy i nadal realizujemy dostawy urządzeń z branży HVACR,
o jednorazowej wartości przekracającej 250.000,00 zł (brutto) a nawet 500.000,00 zł (brutto). Lecz nie są to nawilżacze, a klimatyzatory.
Uważam że punkt ten "KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW - W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej", ma na celu potwierdzić nasze kompetencje i doświadczenie w realizacji względnie dużych zamówień - a te, mogę zapewnić że mamy.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania dostawy nawilżaczy o określonej wartości, by potwierdzić doświadczenie w tej konkretnej kategorii. Klimatyzatory nie są urządzeniami tożsamymi z nawilżaczami - warunek nie zostanie więc spełniony.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 408