Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” w zakresie izolacji ścian fundamentowych wraz z likwidacją zsypów węglowych

Deadlines:
Published : 27-06-2023 15:20:00
Placing offers : 12-07-2023 10:00:00
Offers opening : 12-07-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 47.02 2023-06-27 15:20:00 Proceeding
SWZ izolacja.docx docx 178.12 2023-06-27 15:20:00 Proceeding
dok. techniczna.rar rar 10480.91 2023-06-27 15:20:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.12 2023-06-27 15:20:00 Proceeding
odpowiedź na pytania.pdf pdf 41.45 2023-06-30 11:40:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 41.25 2023-07-12 12:53:25 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 66.01 2023-07-31 14:41:35 Public message

Announcements

2023-07-31 14:41 Anna Wandzik Informacja z otwarcia ofert
„Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” w zakresie izolacji ścian fundamentowych wraz z likwidacją zsypów węglowych

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w roboty budowlane wybrano ofertę Wykonawcy

EFEKT sp. z o.o.
ul. Kluczborska 29
41-503 Chorzów

część 1:
W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania robót uzyskała 0 pkt
W kryterium okres gwarancji 2,5 pkt
Łącznie oferta uzyskała 62,5 pkt.

część 2:
W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania robót uzyskała 0 pkt
W kryterium okres gwarancji 2,5 pkt
Łącznie oferta uzyskała 62,5 pkt.

część 3:
W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium skrócenie terminu wykonania robót uzyskała 0 pkt
W kryterium okres gwarancji 2,5 pkt
Łącznie oferta uzyskała 62,5 pkt.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu.

Jednocześnie informuje się, że oferta firmy

Infopolgaz Marlena Handel-Szczerba
ul. Krzyżowa 24,
41-909 Bytom
została odrzucona.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nie zawiera kosztorysów ofertowych na żadną z 3 części zamówienia. W SWZ określono, że do oferty należy dołączyć kosztorys/sy ofertowy/e. Wynagrodzenie za realizację każdej z części zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym w związku z tym kosztorysy ofertowe każdej z części tworzą merytoryczną część oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-12 12:53 Anna Wandzik Informacja z otwarcia ofert
„Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” w zakresie izolacji ścian fundamentowych wraz z likwidacją zsypów węglowych

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
EFEKT sp. z o.o.
ul. Kluczborska 29, 41-503 Chorzów

część 1:
cena ofertowa netto: 456 048,32 zł
cena ofertowa brutto: 560 939,43 zł
część 2:
cena ofertowa netto: 497 174,62 zł
cena ofertowa brutto: 611 524,78 zł
część 3:
cena ofertowa netto: 248 361,08 zł
cena ofertowa brutto: 305 484,13 zł

Oferta nr 2
Infopolgaz Marlena Handel-Szczerba
ul. Krzyżowa 24, 41-909 Bytom

część 1:
cena ofertowa netto: 922 610,93 zł
cena ofertowa brutto: 1 134 811,44 zł
część 2:
cena ofertowa netto: 1 042 771,07 zł
cena ofertowa brutto: 1 282 608,35 zł
część 3:
cena ofertowa netto: 570 437,49 zł
cena ofertowa brutto: 701 638,11 zł

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 1 406 483,90 zł w tym:
część 1: 543 295,76 zł część 2: 573 607,69 zł część 3: 289 580,45 zł
2023-06-30 11:40 Anna Wandzik ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie „Termomodernizacji budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” w zakresie izolacji ścian fundamentowych wraz z likwidacją zsypów węglowych


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie za poszczególne etapy wykonanych robót”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest następujące:
Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ oraz projektu umowy, nie przewiduje odbiorów częściowych robót. Wszystkie części zamówienia dot. przewiązki i wejścia do budynku administracji (część 1), ściany podłużnej ze studzienkami doświetlającymi od strony ul. Korfantego (część 2), oraz ściany z zsypami węglowymi od pl. Hiolskiego (część 3) będą rozliczane osobnymi fakturami końcowymi.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405