Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PPZP.271.14.2023 Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Ropczyce

Paulina Czernia
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 22-06-2023 10:28:00
Placing offers : 20-07-2023 10:00:00
Offers opening : 20-07-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 441.01 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu Energia.pdf pdf 3844.49 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
SWZ energia.pdf pdf 6781.85 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
SWZ-energia.docx docx 66.82 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 43.03 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wykaz punktów poboru.xlsx xlsx 212.79 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 80.98 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 15.3 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów.docx docx 15.07 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - oświadczenie o zastrzeżeniu informacji.docx docx 15.42 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wykaz dostaw.docx docx 16.96 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 17.76 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 18.01 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - JEDZ.zip zip 85.78 2023-06-22 10:28:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 769.56 2023-07-11 15:07:09 Public message
Informacja.pdf pdf 422.54 2023-07-20 11:42:44 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 553.98 2023-08-10 11:24:17 Public message

Announcements

2023-08-10 11:24 Paulina Czernia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-20 11:42 Paulina Czernia Informacja z otwarcia ofert

Informacja.pdf

2023-07-20 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

12 491 466,72 PLN brutto
2023-07-11 15:07 Paulina Czernia Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 795