Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.41.2023 Wykonanie dylatacji oraz położenie płytek podłogowych na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu.

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 02-06-2023 13:55:00
Placing offers : 20-06-2023 14:00:00
Offers opening : 20-06-2023 14:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.18 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 190.45 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 16.39 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.doc doc 61.5 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie warunki udziału w postępowaniu.doc doc 36.5 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 3a do SWZ - oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia.doc doc 47.5 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót budowlanych.doc doc 22 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 20.5 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 58.5 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 141.57 2023-06-02 13:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 96.86 2023-06-20 14:46:08 Public message
wybór oferty.pdf pdf 235.04 2023-06-26 11:20:45 Public message

Announcements

2023-06-26 11:20 Zamówienia Publiczne Wybór oferty

wybór oferty.pdf

2023-06-20 14:46 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-20 14:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 161 130,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 307