Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/11/P/2023 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 01-06-2023 13:50:00
Placing offers : 16-06-2023 11:00:00
Offers opening : 16-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 841.34 2023-06-01 13:50:00 Proceeding
Warunki Zamówienia.pdf pdf 980.67 2023-06-01 13:50:00 Proceeding
3.Załącznik nr 1 do WZ - Formularz oferty.doc doc 124.5 2023-06-01 13:50:03 Proceeding
4.Załącznik nr 2 do WZ - Oświadczenie nr 1.doc doc 89.5 2023-06-01 13:50:03 Proceeding
5.Załącznik nr 3 do WZ - Oświadczenie nr 2.doc doc 87.5 2023-06-01 13:50:03 Proceeding
7.Załącznik nr 4 do WZ - wzór umowy.doc doc 107.5 2023-06-01 13:50:03 Proceeding
8.Załącznik nr 5 do WZ - Wniosek o udostępnienie informacji poufnych.doc doc 86.5 2023-06-01 13:50:03 Proceeding
odpowiedzi.pdf pdf 871 2023-06-09 14:35:32 Public message
zmiana treści warunków zamówienia.pdf pdf 42.89 2023-06-13 13:01:33 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 841.37 2023-06-13 13:07:40 Public message
infromacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 468.98 2023-06-20 14:58:53 Public message

Announcements

2023-06-20 14:58 Przetargi OPWIK W załączeniu informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.

infromacja z wyboru [...].pdf

2023-06-16 12:16 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta przez Wykonawcę:
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,
na kwotę: 149 859,00 zł
2023-06-16 11:00 Buyer message 212 448,00 zł
2023-06-13 13:07 Przetargi OPWIK W załączeniu zmiana ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2023-06-13 13:01 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
Informujemy o zmianie treści warunków zamówienia oraz terminie składania ofert na dzień 16.06.2023 r. - informacja w załączeniu.

zmiana treści warunk [...].pdf

2023-06-09 14:35 Przetargi OPWIK Działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o., Zamawiający - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udziela wyjaśnień - w załączniku, na pytania do warunków zamówienia na wykonanie usługi pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

odpowiedzi.pdf

2023-06-06 14:56 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 14.06.2023 roku godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi 14.06.2023 r. godz. 11:30.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 389