Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19.23.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o

Deadlines:
Published : 23-05-2023 12:50:00
Placing offers : 15-06-2023 12:00:00
Offers opening : 15-06-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Prezesa Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o      

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ oraz załączniki nr 1-3 i 5 do SWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6  do SWZ i w załącznikach 1-5 do OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ,
  • zadawania pytań Pełnomocnikowi Zamawiającego/Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
19.23.P.DUJSP Zał. 1-3 do SWZ.docx docx 51.68 2023-05-23 12:50:00 Proceeding
19.23.P.DUJSP Zał. 1-3 do SWZ.pdf pdf 315.39 2023-05-23 12:50:00 Proceeding
19.23.P.DUJSP SWZ, Zał. 1-5 do SWZ.pdf pdf 624.54 2023-05-23 12:50:00 Proceeding
19.23.P.DUJSP Załącznik nr 5 - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.docx docx 26.44 2023-05-23 12:50:00 Proceeding
19.23.P.DUJSP Załącznik nr 5 - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.pdf pdf 145.4 2023-05-23 12:50:00 Proceeding
19.23.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 37.91 2023-06-05 10:42:15 Public message
19.23.P.DUJSP Zmiana SWZ - terminy - jawne II.pdf pdf 123.02 2023-06-05 10:42:15 Public message
19.23.P.DUJSP Zmieniony Zał. 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 42.29 2023-06-12 08:55:08 Public message
19.23.P.DUJSP Zmieniony Zał. nr 4 - Umowa Generalna.docx docx 50.64 2023-06-12 08:55:08 Public message
19.23.P.DUJSP Wyjaśnienia i zmiany SWZ jawne.pdf pdf 149.35 2023-06-07 15:57:19 Public message
19.23.P.DUJSP Zmieniony Zał. nr 4 - Umowa Generalna.pdf pdf 289.4 2023-06-07 15:57:19 Public message
19.23.P.DUJSP Zmieniony Zał. 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.pdf pdf 292.75 2023-06-07 15:57:19 Public message
19.23.P.DUJSP Zmiana SWZ - terminy - jawne III.pdf pdf 123.04 2023-06-12 15:14:15 Public message
19.23.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf pdf 38.38 2023-06-12 15:14:15 Public message
19.23.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 142.66 2023-06-15 12:32:41 Public message
19.23.P.DUJSP Informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 180.78 2023-06-21 15:54:35 Public message
19.23.P.DUJSP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.71 2023-06-22 11:44:32 Public message
19.23.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.96 2023-05-30 15:49:18 Public message
19.23.P.DUJSP Zmiana SWZ - terminy - jawne.pdf pdf 122.93 2023-05-30 15:49:18 Public message

Announcements

2023-06-22 11:44 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu

19.23.P.DUJSP Ogłosz [...].pdf

2023-06-21 15:54 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje informacje o wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

19.23.P.DUJSP Inform [...].pdf

2023-06-15 12:32 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje informacje z otwarcia ofert.

19.23.P.DUJSP Inform [...].pdf

2023-06-15 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 530.000,00 zł
2023-06-12 15:14 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego informuje o Zmianie terminu składania ofert.

19.23.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

19.23.P.DUJSP Ogłosz [...].pdf

2023-06-12 08:55 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje zmienione załączniki 1 i 4 do SWZ w wersji edytowalnej.

19.23.P.DUJSP Zmieni [...].docx

19.23.P.DUJSP Zmieni [...].docx

2023-06-07 15:57 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia SWZ dotyczące części jawnej oraz zmienione załączniki 1 i 4 do SWZ.

19.23.P.DUJSP Wyjaśn [...].pdf

19.23.P.DUJSP Zmieni [...].pdf

19.23.P.DUJSP Zmieni [...].pdf

2023-06-05 10:42 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego informuje o Zmianie terminu składania ofert.

19.23.P.DUJSP Ogłosz [...].pdf

19.23.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

2023-05-30 15:49 Michał Jaworski Pełnomocnik Zamawiającego informuje o Zmianie terminu składania ofert.

19.23.P.DUJSP Ogłosz [...].pdf

19.23.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 814